En deklaration för farligt eller förorenande gods är ett dokument med uppgifter om det transporterade godset som klassas som farligt eller förorenande. Före fartyget lastas ska en sådan deklaration ha överlämnats till fartygets befälhavare. Det är avlastarens uppgift och ansvar att överlämna en sådan deklaration till befälhavaren eller fartygsoperatören och att se till att den last som lämnas för transport verkligen överensstämmer med den som har deklarerats.

Obligatoriska lastuppgifter som ska lämnas är:

1 Korrekta benämningar på farligt eller förorenande gods, såsom t.ex:
– officiell transportbenämning på farligt gods som transporteras i förpackad form (IMDG-koden)
– produktnamn på skadligt flytande ämne som transporteras i bulk (IBC-koden)
– produktnamn på kondenserande ämne som transporteras i bulk (IGC-koden).
2 UN-nummer för farligt gods i förpackad form (IMDG-koden) och för ämnen i enlighet med IGC-koden, om sådana UN-nummer finns.
3 – Klasser och riskgrupper i enlighet med IMDG-koden
– Föroreningskategorier och risker i enlighet med IBC-koden
– I förekommande fall, fartygsklass enligt INF-koden
4 Mängd farligt eller förorenande gods och, om det fraktas i andra godstransportenheter än tankar, identifieringsnummer på dessa enheter
5 Adress enligt definition i 5 § där man kan få detaljerad information om lasten


Ytterligare uppgifter som också ska lämnas i deklarationen:

  • För de ämnen som avses i bilaga I till MARPOL 73/78 ska produkternas fysikaliska och kemiska egenskaper i säkerhetsdatabladet anges i tillämpliga fall, inklusive viskositeten uttryckt i cSt vid 50° C och densiteten vid 15° C.
  • Övriga uppgifter, som i enlighet med IMO-resolution MSC.286(86)  finns med i säkerhetsdatabladet ska anges.
  • Larmnummer till avlastaren, till annan person eller annat organ med information om produkternas fysikaliska och kemiska egenskaper och om vilka åtgärder som ska vidtas i nödsituationer.