Anmälan om utökad inspektion går till Transportstyrelsens tillsynsenhet.

Transportstyrelsen erhåller information om vilka fartyg som anländer till Sverige och vilka som enligt en riskprofil anses vara föremål för en utökad inspektion.

Följande fartyg kan bli föremål för en utökad inspektion:

  • Fartyg med hög riskprofil som inte inspekterats under de senaste fem månaderna.
  • Passagerarfartyg, olje-, gas-, kemikalietankfartyg eller bulkfartyg som är över 12 år, har en normal riskprofil och inte har inspekterats under de senaste 10 månaderna.
  • Passagerarfartyg, olje-, gas-, kemikalietankfartyg eller bulkfartyg som är över 12 år, har en låg riskprofil och inte har inspekterats under de senaste 24 månaderna.

Ovanstående fartyg kan bli föremål för en utökad inspektion, och fartygets ankomst ska därför anmälas 72 timmar innan preliminär ankomst. Det är dock inte säkert att någon inspektion utförs, och Transportstyrelsen är då skyldig att skyndsamt meddela detta till fartyget. Fartyget är dock skyldigt att göra en anmälan om utökad inspektion även till nästa hamn, om denna hamn ligger inom Paris MoU.

Följande fartyg ska genomgå en utökad inspektion:

  • Fartyg med hög riskprofil som inte inspekterats under de senaste sex månaderna.
  • Passagerarfartyg, olje-, gas-, kemikalietankfartyg eller bulkfartyg som är över 12 år, har en normal riskprofil och inte har inspekterats under de senaste 12 månaderna.
  • Passagerarfartyg, olje-, gas-, kemikalietankfartyg eller bulkfartyg som är över 12 år, har en låg riskprofil och inte har inspekterats under de senaste 36 månaderna.
  • Fartyg som ska inspekteras på nytt efter ett tillträdesförbud som utfärdats i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll.

Ovanstående fartyg ska i normalfallet genomgå en utökad inspektion, och fartygets ankomst ska anmälas 72 timmar innan preliminär ankomst. I vissa specialfall kan Transportstyrelsen be fartygets nästa anlöpshamn att ta hand om inspektionen istället, och detta ska då meddelas fartyget skyndsamt.

En anmälan om utökad inspektion innebär inte per automatik att en sådan kommer att genomföras. Transportstyrelsen genomför bara utökade inspektioner på fartyg som enligt systemet är tillgängliga för utökad inspektion.

För information om fartygets riskprofil och länkar till riskkalkylatorn hänvisas till punkt 2 ovan.