Bilaterala avtal

Tillträde till svensk kustfart medges till fartyg från länder där bilaterala avtal om ömsesidigt tillträde finns. När ett sådant bilateralt avtal mellan länderna finns behöver fartyget inte något särskilt kustfartstillstånd.

Bilaterala avtal om ömsesidigt tillträde till respektive lands sjötransportmarknad har träffats med

  • Argentina
  • Färöarna
  • Island (fartyg med en nettodräktighet över 30)
  • Japan
  • Norge

Fartyg registrerade i

  • USA
  • Sverige

har medgivits rätt att inom det andra landet fritt transportera tomcontainrar och annat stuverimateriel. Fartyg med dessa flaggor kan således utföra transporter i svensk kustfart utan att ansöka om kustfartstillstånd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!