Tillstånd

För läktring av olja inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon, utanför hamnområde, måste tillstånd först fås från Transportstyrelsen.

Ansökan om tillstånd för läktring ska göras av befälhavaren på det mottagande fartyget, eller dess ägare eller representant, under normal kontorstid, senast 48 timmar innan läktringen påbörjas.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  • namn, flagg, anropssignal, IMO-nummer och beräknad ankomsttid för fartygen som ska delta i läktringen,
  • dag, tidpunkt och plats för läktringen,
  • ängden olja som ska läktras,
  • typ av olja som ska läktras,
  • uppgift om vem som är övergripande ansvarig för läktringen och kontaktuppgifter till denne,
  • vilka gällande säkerhets- och oljeskyddscertifikat som finns samt vilken försäkring som är tecknad,
  • att varje oljetankfartyg har en godkänd STS-plan ombord om det krävs enligt övrig reglering, och
  • hur eventuellt oljehaltigt barlast- och tankspolvatten från det mottagande fartyget ska omhändertas.

Om någon av de i ansökan ingående uppgifterna ändras efter det att ansökan gjorts eller om den beräknade ankomsttiden för något av oljetankfartygen ändras med mer än sex timmar ska befälhavaren på det mottagande fartyget, dess ägare eller dennes representant ansöka om ett nytt tillstånd i enlighet med kraven i första stycket.

Om, i undantagsfall, all information inte finns tillgänglig 48 timmar i förväg, ska den lossande oljetankern underrätta Transportstyrelsen minst 48 timmar i förväg att en läktring kommer att inträffa. De uppgifter som ska ingå i ansökan om tillstånd ska lämnas till Transportstyrelsen så snart som möjligt.

Ansökan skickas med e-post och det ska klart framgå vem som gör ansökan.

Regler

Läktring av olja regleras internationellt genom MARPOL regel I/40-42 som i svensk lagstiftning är införlivat genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) gå till föreskrifter i nummerordning.

Undantag

Om det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen besluta om undantag från kravet på tillstånd för läktring. I en ansökan om undantag ska minst de uppgifter som krävs för ansökan om tillstånd anges tillsammans med en beskrivning av varför undantag söks.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!