Bunkring

Vid bunkring förs olja över som är nödvändig för det mottagande fartygets drift. Om olyckan är framme finns risk att olja kan läcka ut i vattnet och skada den marina miljön. Det är därför viktigt att bestämmelserna säkerställer en tillräcklig skyddsnivå.

Ett fartyg behöver oftast en mängd olika oljor för sin drift, t.ex. brännolja, smörjoljor och andra petroleumprodukter. När dessa tas ombord kallas det för bunkring. Bunkring kan ske både när fartyget ligger till kaj och till sjöss.

De regler som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) behandlar t.ex. var man får bunkra olja, vem man ska meddela, viss typ av utrustning som ska finnas och hur en bunkringsoperation ska genomföras.

1 januari 2015 trädde nya regler ikraft (TSFS 2014:92), där t.ex. definitionen av bunkring ändrats och ansvaret för val av plats för bunkring förtydligats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!