Bunkerkonventionen

2001 års internationella konvention om civilrättsligt ansvar för föroreningsskada orsakad av bunkerolja, den s.k. bunkerkonventionen, trädde ikraft internationellt den 21 november 2008. Sverige har tillträtt konventionen, den trädde i kraft i Sverige 3 september 2013.

Konventionen gäller föroreningsskador på en konventionsstats territorium och ekonomiska zon samt bekämpningsåtgärder oberoende av var de vidtagits. Fartygets ägare, som enligt konventionens definition är fartygets registrerade ägare, den som hyr fartyget utan personal (bareboat-befraktare), redaren eller näringsidkaren, har strikt ansvar för skador som orsakas av bunkerolja. De ansvariga personerna kan begränsa sitt ansvar till de belopp som bestäms i enlighet med de allmänna bestämmelser som tillämpas angående rätten till ansvarsbegränsning.

Fartygets registrerade ägare är enligt konventionen skyldig att försäkra sitt ansvar då fartygets bruttodräktighet överstiger 1000. Dessa fartyg, oberoende av var de är registrerade, ska då de anlöper hamnar i en konventionsstat från och med den 21 november 2008 ha, ett certifikat om gällande försäkring, som är utfärdat av en konventionsstat.

För fartyg som inte är registrerade i en konventionsstat, utfärdas certifikatet av en behörig myndighet i en annan konventionsstat.

Här finns information om hur du ansöker om försäkringscertifikat för bunkerolja.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!