Särskilda åtgärder mot vattenföroreningar från fartyg som trafikerar Mälaren, Trollhätte Kanal och Vänern

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg återfinns särskilda bestämmelser för fartyg som trafikerar Mälaren, Trollhätte kanal och Vänern. Föreskrifterna tar bland annat upp bestämmelser för konstruktion av oljetankfartyg och vissa krav på fartyg vid transport av förpackat farligt gods och skadliga flytande ämnen i bulk.

Mälaren och Vänern utgör inte från farleds- eller lotsningssynpunkt några särskilda problem. Sjöfart kan bedrivas på båda sjöarna utan att navigationssäkerheten i sig utgör något större problem än på andra håll i Sverige. Sjöarna skiljer sig emellertid i ett väsentligt avseende från andra svenska farvatten genom att de är dricksvattentäkter för stora befolkningsgrupper. Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att skydda vattnet i dessa båda sjöar från utsläpp av olja. På oljefraktande fartyg ställs sådana konstruktionskrav att dess skrov görs säkrare och skyddar därmed om ett utsläpp i samband med en grundstötning eller kollision skulle ske.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!