Kostnadstäckningssystem för ilandlämning av avfall från fartyg

Hamnar har rätt att täcka sina kostnader för mottagningen av avfall från fartyg med en indirekt avgift, och, i vissa fall med en direkt avgift. Hamnar ska också sänka sin avgift utifrån vissa kriterier, och har rätt att differentiera avgiften utifrån andra kriterier. Vid betalande av indirekt avgift har ett fartyg rätt att lämna allt annex V-avfall/fast avfall samt en viss mängd sludge/oljehaltigt länsvatten och toalettavfall.

Indirekt och direkt avgift

Hamnar får täcka sina kostnader för mottagande och behandling av avfall från fartyg. Hur kostnadstäckningssystemet ska konstrueras är reglerat i kapitel 4 i TSFS 2023:15. Då avgift tas ut ska den tas ut som en indirekt avgift vilken berättigar fartyg att lämna allt annex V-avfall/fast avfall (förutom lastrester), samt en viss mängd sludge/oljehaltigt länsvatten och en viss mängd toalettavfall. I fiskehamnar ska allt passivt uppfiskat avfall ingå i den indirekta avgiften. Den indirekta avgiften ska tas ut oavsett om fartyget lämnar avfall eller inte.

Hur stor mängd sludge/oljehaltigt länsvatten och toalettavfall som ska ingå i den indirekta avgiften beräknas av hamnen. Mängden ska motsvara minst 30 % av de direkta kostnader som hamnen hade föregående år för mottagande av sådant avfall, fördelat på antal anlöp. Om fartyg behöver lämna större mängder sludge/oljehaltigt länsvatten eller toalettavfall än de mängder som ingår i den indirekta avgiften, så får hamnen debitera fartygen för detta utifrån mängd och avfallstyp.

Lastrester, skrubbersavfall samt avfall från fartyg som lämnas på varv

Lastrester är lastägaren egendom och kostnaden för mottagande av dessa är inte reglerat utan anses vara en civilrättslig fråga mellan den som ansvarar för att ha mottagningsanordningar och fartyget/rederiet. Bestämmelser om vem som ansvarar för att ha mottagningsanordningar för oljelastrester (Marpol annex I) och kemikalielastrester (Marpol annex II) står i lag 1980:424 och i förordning 1980:789 och för lastrester från fasta bulklaster (Marpol annex V) står detta i TSFS 2023:15.

Avlämning av avfall från avgasreningssystem som används som metod för att minska utsläpp av svaveldioxid till luft, d.v.s. skrubbersavfall, ska debiteras som en direkt avgift.

Varv är undantagna kostnadstäckningssystemet i föreskriften då mottagande av avfall på varv anses ingå i varvets reparationsverksamhet.

Sänkning av den indirekta avgiften

Den indirekta avgiften ska sänkas för fartyg som är i drift i närsjöfart och för fartyg vars konstruktion, utrustning och drift gör att fartyget genererar mindre mängder avfall och hanterar avfallet på ett hållbart och miljövänligt sätt. Fartyg ska uppfylla de kriterier som anges i bilagan till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/91 av den 21 januari 2022 för att ha rätt till sänkning av den indirekta avgiften. Föreskriften anger inte hur stor sänkningen ska vara.

Bilagan till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/91

Differentiering av den indirekta avgiften

Avgiften får differentieras utifrån fartygskategori, typ och storlek samt om hamnen tillhandahåller mottagning av avfall utanför hamnens normala öppettider. Avgiften får också differentieras utifrån hur farligt avfallet är, det vill säga hamnen har en möjlighet att ta ut en ökad kostnad om det annex-V avfall/fasta avfall som avlämnas är farligt avfall.

Rätt att täcka merkostnader

Den som ansvarar för en mottagningsanordning får debitera fartyg de merkostnader som uppstår om fartyget inte följer 3 a kap. 10–11, 13, 16–19 och 21 §§ i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, d.v.s.

  • om ett fartyg som är skyldigt att göra förhandsanmälan inte har förhandsanmält att de avser lämna avfall eller om avfallsanmälan inte innehåller korrekta uppgifter om avfallstyper och avfallsmängder som ska lämnas,
  • om avfallsavlämningen inte sker på den tid och plats och sätt som överenskommits/anvisats av hamnen,
  • om avfall ska pumpas iland och fartyget inte tillhandahåller personal för koppling och lösgöring ombord av slang mellan fartyget och mottagningsanordningen,
  • om fartyget pumpar iland sludge och oljehaltigt länsvatten med sådan långsam kapacitet att avlämningsförfarandet fördröjs,
  • om fartyget inte meddelar innehåll av främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter, vid avlämning av sludge och oljehaltigt länsvatten,
  • om fat eller andra behållare som fartyget använder för att lämna iland sludge och oljehaltigt länsvatten inte är tättslutande eller uppmärkta med innehåll och fartygets namn,
  • om behållare som innehåller lösningsmedel eller andra kemikalier inte är tättslutande och lämpliga för avfallet, eller uppmärkta med innehåll samt fartygets namn och, i förekommande fall, UN-nummer,
  • om annex V-avfall/fast avfall som kan sprida lukt eller smitta eller i övrigt kan vara en hälsorisk för personer ombord eller i hamnen inte är paketerat eller märkt med innehåll.

Kontakt

miljö@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!