Avfallshanteringsplaner

Den som ansvarar för en mottagningsanordning  ska upprätta en avfallshanteringsplan som ska godkännas av Transportstyrelsen vart femte år eller då omständigheterna väsentligen ändrar sig. 

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska ha en avfallshanteringsplan som är godkänd av Transportstyrelsen. Om det inom en hamn är olika aktörer som ansvarar för att ha mottagningsanordningar så har dessa aktörer en möjlighet att tillsammans upprätta en gemensam avfallshanteringsplan, dock måste det i planen tydligt framgår vem som ansvarar för de olika mottagningsanordningarna.

Avfallshanteringsplanen ska revideras och godkännas på nytt med högst 5 års mellanrum eller så snart hamnens drift väsentligen förändrats. Vid revidering ska planen lämnas till Transportstyrelsen minst tre månader innan föregående plan har löpt ut.

Innehållet i planen skiljer sig åt beroende på om den som ansvarar för mottagningsanordningen är en handels- och industrihamn, fiskehamn eller varv. För information om exakt vad avfallshanteringsplanen ska innehålla se TSFS 2023:15.

Transportstyrelsen arbetar på uppdaterade blanketter, som kommer publiceras inom kort, för

  • upprättande och revidering av avfallshanteringsplan  för handels- och industrihamnar
  • upprättande och revidering av avfallshanteringsplan för fiskehamn
  • upprättande och revidering av avfallshanteringsplan för varv

Skicka avfallshanteringsplanen digitalt till sjofart@transportstyrelsen.se eller med brev till: 

Transportstyrelsen
Sektionen för miljö/avfallshanteringsplan
601 73 Norrköping

Kostnad för tillsyn och för granskning av avfallshanteringsplan

Transportstyrelsen tar ut  årsavgift för granskning och godkännande av avfallshanteringsplaner i handels- och industrihamnar. För granskning och godkännande av avfallshanteringsplaner i fiskehamnar och på varv debiteras timavgift. Avgifterna är fastställda i Transportstyrelses avgiftsföreskrifter TSFS 2016:105.

Handläggningstid

Handläggningstiden för avfallshanteringsplaner är normalt 2-3 veckor. Inkomna planer granskas i turordning och besked ges genom att beslut skickas ut till berörda hamnar och andra aktörer när granskningen är klar.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!