Bygga om eller reparera fartyg som är 15 meter eller längre

Generellt gäller att fartyget inte ska bli mindre säkert efter en ombyggnad eller en reparation.

För fartyg som repareras, byggs om eller genomgår annan förändring är det lämpligt att de åtgärdade delarna åtminstone uppfyller de krav som tillämpades innan åtgärden genomfördes.
Om ett fartyg genomgår omfattande tekniska förändringar, dvs.

  • fartyg byter art (t.ex. lastfartyg till fiskefartyg),
  • fartyget görs längre, bredare eller högre, eller
  • fartyget tar mer last eller passagerare

tillämpas vanligen dagens regler för ombyggda delar och för fartygets intaktstabilitet.

Innan man börjar att bygga om, reparera eller ändra passagerarantal, fartområde eller lastkapacitet ska en anmälan om ombyggnad av fartyg/ändring av certifikat skickas in till Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen fått en sådan anmälan görs en bedömning av ombyggnadens/reparationens omfattning och behovet av ett eventuellt ombyggnadsmöte. Nästa steg i processen är att Transportstyrelsen fastställer formerna för ombyggnaden/reparationen-processen, exempelvis regelverk och standarder som ska tillämpas, bedömning av riskanalyser, kontroller som ska genomföras, dokumentation som ska upprättas etc.

Ombyggnad, reparation eller ändring av certifikat

Regler för fartyget och dess utrustning

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart hittar du de regler som gäller. Reglerna är funktionsbaserade och du behöver verifiera att reglerna uppfylls. För att underlätta tillämpningen av dessa regler har Transportstyrelsen tagit fram kompletterande upplysningar. De kompletterande upplysningarna innehåller information som förtydligar innehållet i föreskriftens regler och allmänna råd samt information om lämpliga lösningar.

Regler för nationell sjöfart och kompletterande upplysningar

Dokumentation

Tänk på att konstruktion, byggnation, material, utrustning, mm. behöver vara dokumenterad. Dokumentation är inte bara viktig när du bygger ett fartyg utan även när du bygger om eller reparerar ett fartyg. Fartygsägare behöver i olika sammanhang vissa att fartyget har en relevant säkerhetsnivå för den verksamhet som bedrivs, vilket ofta är svårt om dokumentationen inte är tillräcklig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!