Fartygsbrister

Här hittar du svar på de vanligast frågorna som ställs av fartygsägare/redare till Transportstyrelsen angående ett fartygs brister

Vanliga frågor och svar

Du beställer en bristbesiktning via centralbokningen för fartygsbesiktningar. Enklast beställer du genom att använda vår e-tjänst för fartygsbesiktning.

Du kan också ringa till centralbokningen: 0771-256070 (vardagar kl 09-12).

Tänk på att du ska beställa din besiktning minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.

Ja, en bristavsyning ska göras senast den tidpunkt som framgår av förrättningskvittot och föreläggandet som man får tillsammans med statusrapporten.

Ja, information om hur man överklagar finns i föreläggandet.

Om man inte åtgärdar fartygets brister, i enlighet med föreläggandet, kommer certifikatet att ogiltigförklaras. Detta innebär att fartyget inte får nyttjas till sjöfart.

Om bristerna har avsynats av en fartygsinspektör ska dessa avrapporteras i Transportstyrelsens tillsynssystem (SITS). Om detta inte har gjorts, kontakta Kundtjänsten för sjöfartstillsyn.

En löpande avgift tas ut för den efterföljande ärendehandläggningen. Timtaxan är 1700 kronor och utgår för varje påbörjad 30-minutersperiod.

Generellt ska dessa brister avsynas av en auktoriserad person eller av Transportstyrelsen.

Brister av enklare karaktär kan avsynas genom att påvisa att bristen är åtgärdad t.ex. genom servicerapport, följesedel eller foto som skickas till via e-post Transportstyrelsen.

Ett nyttjandeförbud innebär att ett fartygs resa förbjuds. Ett fartyg kan förläggas med nyttjandeförbud om:

  • fartyget inte är sjövärdigt för resa,
  • att det i något väsentligt avseende har brister i fråga om skyddet mot ohälsa och olycksfall,
  • att det inte är barlastat på ett betryggande sätt,
  • att det medför passagerare utöver det tillåtna antalet,
  • att det inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,
  • att rederiet inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!