CSR (Continuous Synopsis Record)

CSR är en löpande serie dokument som visar ett fartygs historik och dokumentets främsta syfte är att visa vem som äger ett visst fartyg. 

Fartyg som ska ha CSR

Alla passagerarfartyg i internationell trafik och alla övriga fartyg i internationell trafik med bruttodräktighet av 500 eller mer (med undantag av fritidsfartyg, fiskefartyg, fartyg i inlandssjöfart, pråmar och örlogsfartyg).

Med anledning av att statsfartyg inte omfattas av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:13) om sjöfartsskydd ska dessa fartyg inte ha CSR.

Fartygets första CSR ska ha nummer 1. Alla efterföljande CSR ska ha konsekutiva nummer. Det får inte finnas något avbrott i nummerföljden. Varje CSR består av tre formulär;

Form 1

Visar bland annat fartygets namn, IMO-nr, signal, hemort och ägarförhållanden.

Form 2 – Amendments to CSR

Ändringsformulär där redaren/befälhavaren ska fylla i förändringar. Under den tid det tar innan fartyget erhållit ett nytt CSR av Transportstyrelsen är detta dokument likställt med ett CSR, dock i högst tre månader.

Form 3 – Index of amendments

Förteckning över förändringar som har gjorts. Det är redare som ansvarar för att förteckningen hålls uppdaterad.

Beställ ett nytt CSR

När ett fartygs uppgifter som finns angivna i CSRet ändras (ex. fartygsnamn, hemort, ägare osv.) ska ett nytt CSR utfärdas. Det är fartygets redare som ska meddela detta till Transportstyrelsen och beställa ett nytt CSR genom att fylla i form 2 (från det senaste CSRet) och ange de ändringar som ska göras (övriga fält kan markeras med "NC"). En kopia av form 2 ska därefter skickas till Transportstyrelsen (originalet ska behållas ombord). Om form 2 saknas kan ett tomt formulär användas.

För ett fartyg som flaggas in till Sverige och som har CSR som är utfärdade av en annan flaggadministration ska även kopior av fartygets tidigare CSR skickas in till Transportstyrelsen.

För ett nytt fartyg som tidigare inte har haft något CSR ska redaren fylla i blanketten "Beställning – Fartygets första CSR (Nr 1) "och skicka den till Transportstyrelsen.

När ett nytt CSR har utfärdats ska fartygets redare eller befälhavare kontrollera att dokumentet har rätt numrering och att uppgifterna i dokumentet är korrekta. Om något saknas eller är felaktigt ska ett nytt ändringsformulär (form 2) fyllas i och skickas in till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för utfärdande av CSR. Läs aktuell avgift för utfärdande av CSR.

Fartyg som avregistreras

När ett fartyg avregistreras ska ett avslutnings-CSR utfärdas för fartyget. Det är fartygets redare som ska meddela detta till Transportstyrelsen och beställa ett nytt CSR genom att fylla i form 2 och skicka en kopia till Transportstyrelsen.

Förlorat/förstört CSR-dokument

Om något av innehållet i ett fartygs CSR-samling förloras eller förstörs, kan Transportstyrelsen förse fartyget med ny uppsättning av de(t) dokument som begärs (under förutsättning att dokumenten är utfärdade i Sverige av Sjöfartsverket/Transportstyrelsen).

Begäran om duplikat av CSR kan göras via e-post.

Regler som gäller CSR

  • SOLAS regel XI-1/5.
  • Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2004:13) om sjöfartsskydd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!