Dokumentation

Fartyg ska vara utrustade med en för fartyget individuell lastsäkringsmanual och lasten ska stuvas och säkras i enlighet med anvisningarna i den samma. Manualen ska vara godkänd av fartygets flaggstatsadministration och hållas uppdaterad. För svenska fartyg gäller att lastsäkringsmanualen och ändringar av den ska ges in till Transportstyrelsen för godkännande. Lastsäkringsmanualen ska innehålla anvisningar för stuvning och säkring av last i enlighet med bestämmelserna i IMO-cirkulär MSC/Circ.745. Krav om latsäkringsmanual gäller svenska fartyg som för annan last än bulklast med en bruttodräktighet av minst 20. Kravet om lastsäkringsmanual gäller inte för svenska fartyg som enbart används i fartområde E. För utländska fartyg med en bruttodräktighet under 500 gäller kravet om lastsäkringsmanual endast om fartygets flaggstatsadministration inte har beslutat annat.

Lastbärare som transporteras från svensk hamn bör åtföljas av ett lastsäkringsintyg från den som utfört lastningen med försäkran om att lasten är säkrad enligt riktlinjerna i någon av skrifter nämnda under rubriken ”Hur lastsäkra”.

Checklista för lastning/lossning av bulkfartyg

I enlighet med EU direktiv 2001/96/EG ska hamnterminalen tillsammans med fartyget upprätta en checklista för lastning/lossning av bulkfartyg för att öka säkerheten hos bulkfartyg som anlöper hamnterminaler för att lasta eller lossa fasta bulklaster.

Transportstyrelsen har tagit fram en interaktiv blankett "Checklista fartyg/hamn för säkerheten vid lastning/lossning av bulkfartyg" som efter ifyllande ska skrivas ut och förvaras hos hamnterminalen.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last, TSFS 2010:174, bilaga 20 anges riktlinjer vid ifyllande av checklistan.

Checklistan gäller för alla bulkfartyg, oberoende av vilken flagg de för, som anlöper en terminal för att lasta eller lossa fasta bulklaster samt alla terminaler i medlemsstaterna som anlöps av bulkfartyg.

Transportstyrelsen ska säkerställa att terminaloperatören förvissar sig om bulkfartygens lämplighet ur operativ synvinkel för lastning eller lossning av fasta bulklaster genom att kontrollera att de uppfyller bestämmelserna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!