Lotsning

Transportstyrelsen skriver regler om var en lots måste anlitas inom svenskt sjöterritorium. Vi utfärdar också lotsdispenser, det vill säga undantag från lotsplikten.

Reglerna finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2022:94) om lotsning

För att få veta hur lotsplikten i Sverige är uppbyggd och vad som avgör om du som befälhavare är skyldig att anlita lots eller inte har vi tagit fram ett utbildningsmaterial. Materialet är framtaget till stöd för dig som vill veta mer om lotsplikten och förfarandet kring lotsdispenser i Sverige. Vi har även tagit fram ett dokument med en sammanfattning av reglerna för lotsplikt.

Lotspliktlinje

En lotspliktslinje är en gräns där lotsplikten i en lotsled börjar eller slutar. Lägena för de lotspliktslinjer som gäller i de olika lotslederna finns beskrivna i föreskriftens bilaga 1.

När ett fartyg är på ingående i en led ska lotsen vara klar att börja lotsningen när fartyget passerar en sådan linje. När ett fartyg går ut ur en led ska lotsningen avslutas tidigast när fartyget passerat linjen. Bordningsplatserna för varje lotsled anges av Sjöfartsverket, där platsens läge bestäms bland annat med hänsyn till lotspliktslinjens läge.

Lotspliktslinje på en karta

Exempel på lotspliktslinjer.

Lotsdispens

En lotsdispens är ett undantag från lotsplikten i en lotsled eller annat område. I lotsningsföreskriften framgår hur en befälhavare eller ett annat fartygsbefäl kan ansöka om en lotsdispens, samt vilka teoretiska och praktiska kunskapskrav som ställs för att kunna få en sådan dispens.  

Områdesundantag

Ett områdesundantag gäller för delar av en hamn eller annat område och innebär att lotsplikt inte föreligger vid kortare förflyttningar i området (t.ex. förhalningar). Dessa områdesundantag finns för tecknade i föreskriftens bilaga 5.

Avgifter

De avgifter Transportstyrelsen tar ut för de olika formerna av lotsdispenser finns reglerade i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Avgifter för lotsdispens.

Lotstjänster

Lotstjänster till fartyg i svenska farvatten tillhandahålls av Sjöfartsverket och framgår av Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter.

Sjötrafiken - farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter, på Sjöfartsverkets webbplats

I föreskriften regleras hur man beställer och får lots samt avgifter för denna tjänst. Här listas även de farleder i Sverige som är lotsleder och vid vilka platser en lots bordar ett fartyg som beställt lots i en sådan led.

Att en farled till en hamn ska vara en lotsled bestäms av Sjöfartsverket. I en sådan lotsled finns en hög nivå på lotsservice.

På Sjöfartsverkets webbplats kan du kan läsa mer om lotsningsverksamhet och lotsbeställning.

Lotsning utanför svenskt vatten

Sjöfartsverket erbjuder också lotstjänster för så kallad öppensjölotsning i Östersjön och Kattegatt.

I lotsningsföreskriften finns regler om utländska s.k. öppensjölotsar inom svenskt sjöterritorium.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!