Bygga, köpa eller flagga in fritidsfartyg över 24 meter

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd överstigande 24 meter ska certifieras av Transportstyrelsen om det ska användas till sjöfart. Du behöver därför kontakta Transportstyrelsen innan du bygger eller köper ett fartyg, oavsett om fartyget är nytt eller begagnat. "Flagga in" kallas processen för att överföra ett fartyg från ett utländskt register till det svenska skeppsregistret.

Certifiering

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd överstigande 24 meter ska ha ett fartcertifikat. För att fartyget ska kunna certifieras behöver fartyget genomgå besiktningar och kontroller vilket Transportstyrelsen är ansvarig för. Det första steget är att skicka in en anmälan till Transportstyrelsen om att du vill certifiera ett fartyg.

Inflaggning

Anmälan om certifiering vid nybyggnad och inflaggning av fartyg – Nationell sjöfart

Efter en anmälan ordnas vanligen ett möte där fartygsägaren får möjlighet att presentera fartyget och den planerade verksamheten för Transportstyrelsen. Nästa steg är att Transportstyrelsen fastställer formerna för certifieringsprocessen, exempelvis regelverk och standarder som ska tillämpas, bedömning av riskanalyser, kontroller som ska genomföras, dokumentation som ska upprättas. 

Registrering

Fartyg med en skrovlängd överstigande 15 meter ska registreras i det svenska fartygsregistret.

Fartygsregistret

Skeppsmätning

Fritidsfartyg med en skrovlängd överstigande 24 meter ska anmälas till skeppsmätning till Transportstyrelsen. För ett nybyggt fartyg är det bra om mätningen påbörjas innan fartyget försetts med isolering eller annat som kan försvåra invändning mätning. När skeppsmätningen är avslutad så utfärdas ett mätbrev efter att fartyget är infört i fartygsregistret. 

Skeppsmätning

Regler fartyget och dess utrustning

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart hittar du de regler som gäller. Reglerna är funktionsbaserade och du behöver verifiera att reglerna uppfylls. Fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter är undantagna från vissa regler. Läs mer om detta under regler för nationell sjöfart, Allmänna bestämmelser, Fritidsfartyg 4 §.

För att underlätta tillämpningen av dessa regler har Transportstyrelsen tagit fram kompletterande upplysningar. De kompletterande upplysningarna innehåller information som förtydligar innehållet i föreskriftens regler och allmänna råd samt information om lämpliga lösningar.

Regler för nationell sjöfart och kompletterande upplysningar

Dokumentation

Tänk på att konstruktion, byggnation, material, utrustning. Behöver vara dokumenterad. Dokumentation är inte bara viktig när du bygger ett fartyg utan även om du köper ett befintligt fartyg. Fartygsägare behöver i olika sammanhang visa att fartyget har en relevant säkerhetsnivå för den verksamhet som bedrivs, vilket ofta är svårt om dokumentationen inte är tillräcklig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!