Tillsyn av en FSTD

På denna sida beskrivs hur Transportstyrelsen genomför tillsyn över enskilda FSTD.

Tillsyn av en FSTD genomförs som:

  • Årlig utvärdering (recurrent evaluation)
  • Specialutvärdering (special evaluation)

Efter varje tillsyn erhåller operatören en tillsynsrapport med eventuella anmärkningar som ska hanteras.

Årlig utvärdering av en FSTD (recurrent evaluation)

Förberedelser

2 veckor före en tillsyn av en FSTD skall operatören av en FSTD skicka in dokument TSL7365 tillsammans med obligatoriska bilagor som anges på blanketten.

Utvärdering på plats

Transportstyrelsen planerar en återkommande utvärdering var 12:e månad. Denna ska genomföras inom en period av 60 dagar innan sista datum i tillsynsperioden. Sista datum i tillsynsperioden kan kontrolleras genom Transportstyrelsens E-tjänster (sök på ”certifikat” och ”FSTD-QC")

(För information om utökat tillsynsintervall, se information här)

Ni kommer att kontaktas i förväg för att komma överens om tid för årlig utvärdering av er FSTD, därefter kommer ni att få en formell avisering med fastslaget datum/tid och agenda.

Ni ska säkerställa att behörig personal finns tillgänglig till respektive funktion som behövs för att genomföra den årliga tillsynen. Detta inkluderar exempelvis instruktör med befogenhet att utbilda på de moment som simulatorn är kvalificerad för och en person som kan göra QTG-körningar.

Under den årliga utvärderingen genomför transportstyrelsen stickprov inom de objektiva och subjektiva funktionskontrollerna. Det är er uppgift som operatör att uppvisa dokumentation från hur ni har säkerställt att er FSTD uppfyller samtliga tillämpliga krav och att samtliga förändringar genomförts i enlighet med er funktion för konfigurationskontroll.

Specialutvärdering (special evaluation)

Efter det att en FSTD har genomgått en större förändring eller flyttats kan Transportstyrelsen besluta att en specialutvärdering ska genomföras. Normalt genomförs denna i samband med återkommande utvärdering men den kan också genomföras fristående.

En specialutvärdering hanteras precis som en återkommande utvärdering förutom att den kan vara fokuserad på de områden av FSTD som har förändrats.

Kostnaden för en specialutvärdering faktureras FSTD-operatören i efterhand.

Åtgärder efter tillsyn

Efter myndighetens tillsyn av FSTD får operatören en tillsynsrapport med resultat från genomförd tillsyn. I rapporten framgår det vilka anmärkningar som skall åtgärdas samt sista datum när återrapportering av korrigerande åtgärder till myndigheten skall göras.

Tänk på att ni i era svar ska bifoga bevis för att en anmärkning är åtgärdad.

Anmärkningarna ska åtgärdas inom angiven tid, alternativt kan ni komma överens om en åtgärdsplan med Transportstyrelsen. Om detta inte uppfylls är Transportstyrelsen skyldiga att begränsa, tillfälligt upphäva eller återkalla kvalifikationscertifikatet (QC) för berörd FSTD.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!