Regelkarta för FSTD-operatörer

På denna sida presenteras en överblick av EU-regler som är applicerbara för en FSTD-operatör.

Grundförordningen (Basic regulation)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 fastställs bestämmelser inom det civila luftfartsområdet.
Denna förordning beskriver luftfartssystemet på en mycket övergripande nivå och dess huvudsakliga mål är att fastställa samt upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i unionen.

Förordning (EU) nr 1178/2011

I Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 fastställs tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten. Denna förordning beskriver i detalj hur flygande personal ska utbildas och certifieras. Här anges vidare vilka krav som gäller för de personer och organisationer som bedriver utbildning av flygande personal samt för de organisationer som opererar hjälpmedel för flygsimulering, FSTD.

Ändringar till förordning (EU) nr 1178/2011 sker oftast årligen vilket leder till genomförandeförordningar. Den konsoliderade versionen och Easy Access Rules uppdateras oftast en tid senare efter att de nya reglerna publicerats och trätt i kraft. Det framgår av ingressen vilka genomförandeförordningar som har inarbetats i den konsoliderade versionen och det är viktigt att alltid kontrollera så att applicerbara regler är uppdaterade. Generellt är Easy Access Rules enklast att använda.

Den konsoliderade versionen översätts till svenska medan Easy Access Rules endast publiceras på engelska. Förordning (EU) nr 1178/2011, genomförandeförordningarna, tillhörande AMC/GM, den konsoliderade versionen och Easy Access Rules publiceras på EASA hemsida.

Del-ORA

I kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 finns de regler som är applicerbara för en FSTD-operatör.

  • ORA.GEN fastställer allmänna krav på organisationer
  • ORA.FSTD fastställer specifika organisationskrav för en FSTD-operatör.

Samtliga applicerade krav i dessa delar ska omhändertas av FSTD-operatören i form av processer som beskrivs i kontrollerade dokument, manualer.

CS FSTD

CS FSTD fastställer vilka tekniska krav en FSTD måste uppfylla för att kunna uppnå olika kvalificeringsnivåer.
Det finns två versioner av CS FSTD:


Det finns även en vilja inom EASA att i framtiden slå ihop dessa två till en CS FSTD som innehåller kraven för både flygplan och helikoptrar.

En FSTD som ska kvalificeras ska alltid göra det mot den senaste fastställda standarden. Den är för närvarande CS FSTD(A) issue 2 för flygplan och CS FSTD(H) initial issue för helikopter. Den standard som används vid kvalificering av en FSTD kallas dess Primary Reference Document, PRD.

Gamla FSTD är således kvalificerade mot gamla PRD och exempel på dessa är:

  • CS FSTD(A) initial issue,
  • JAR FSTD A
  • JAR FSTD H
  • JAR STD

En gammal FSTD som till exempel har JAR FSTD A som PRD och som sedan byter ut det visuella systemet kan ha två PRD. Den senaste CS FSTD(A) för det visuella systemet och JAR FSTD A för resten av FSTD.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!