En FSTD-operatörs årliga processer

Denna beskrivning av en FSTD-operatörs årliga processer startar efter det att en FSTD har genomgått sin grundläggande kvalificering (initial).

För att upprätthålla sitt FSTD-certifikat krävs att FSTD-operatören har ett ledningssystem i enlighet med ORA.GEN sektion II samt att det säkerställs att varje FSTD fortlöpande motsvarar de krav som ställs i respektive kvalificeringsstandard (primary reference document). För att säkerställa detta krävs att följande uppgifter utförs under året. Dessa uppgifter behöver planeras så att de inte ”krockar” med varandra.

Planering av underhållsstopp

Regelbundet underhåll planeras och schemaläggs enligt rekommendation från tillverkaren av FSTD samt efter organisationens eget krav inom ledningssystemet. Detta görs för att förebygga och förhindra driftstörningar.

Det är rekommenderat att planera ut och schemalägga korta underhållsstopp för åtgärder och kontroller, men även att planera in större underhållsstopp för att genomföra tyngre och mer tidskrävande underhåll.

Exempel på underhållsrutiner:

 • Dagligt underhåll
 • Månatligt underhåll
 • Kvartals underhåll
 • Årligt underhåll
 • Software backups
 • Uppdatering av FMS navdata (om tillämpligt)
 • QTG-reruns, enligt schema i ”QTG tracker”.

För samtliga typer av underhållsrutiner ska ni ta fram en checklista som dateras, signeras och arkiveras.

Subjektiva funktionstester (subjective fly-out)

Ref. CS-FSTD(A) sid 108-130, respektive CS-FSTD(H) sid 83-93.

Operatören genomför samtliga subjektiva funktionstester progressivt under en 12-månadsperiod. Praxis är att de delas upp på två eller fler ”fly-outs” som genomförs med jämna mellanrum under året.
Ni behöver ta fram en checklista för era ”fly-outs” där följande framgår:

 • Grunddata (TOM, väder, bankondition)
 • Vilka normala och onormala procedurer som testats
 • Vilken typ av inflygningar som utförts och till vilka banor

Utförda ”fly-outs” dokumenteras/signeras och arkiveras, samt görs tillgängliga vid internrevision och återkommande utvärdering av FSTD (recurrent).
Anmärkningar som noteras under ”fly-out” dokumenteras i protokollet samt i den tekniska logg-boken för FSTD.

Internrevision

Ref. ORA.GEN.200(a)(6), AMC1 ORA.FSTD.100

Utsedd godkänd auditör genomför internrevision av organisationen som opererar FSTD enligt fastställt schema i ledningssystemet. En checklista används för utförande av kontrollen som signeras/arkiveras för kontroll och uppföljning internt och externt. Efter tillsynen dokumenteras eventuella brister och dessa åtgärdas samt följs upp internt genom ledningssystemet.

Kalibrering av mätinstrument

Ledningssystemet ska innehålla en process för kalibrering av mätinstrument som används vid underhåll och tillsyn av FSTD. Mätinstrument som inte är kalibrerade enligt tillverkarens rekommendationer kan inte användas för att demonstrera att FSTD fungerar enligt applicerbar standard.

Exempel på testutrustning som skall kalibreras enligt tillverkarens rekommendation:

 • Ljusmätare (Luminance meter)
 • Ljudutrustning (Sound test equipment)

Noterbart är att kraven varierar beroende på vilken kvalifikationsnivå FSTD har.

Intyg/kalibreringscertifikat skall arkiveras och vara tillgängliga vid tillsyn.

Daglig funktionskontroll (Pre-flight check)

Appendix 1 to CS FSTD.300, table y1

Innan en FSTD används för första passet för dagen ska FSTD-operatören säkerställa att alla funktioner och säkerhetsutrustning fungerar som avsett. Personen som utför kontrollen skall vara behörig för detta och denna kontroll ska dokumenteras. Det finns inget som hindrar att samtliga simulatorinstruktörer kan vara behöriga att utföra denna kontroll.

Exempel på hur en funktionskontroll kan genomföras:

 • Kontrollera statusen på FSTD med hänsyn till den tekniska logg-boken och vidta åtgärder mot fel som medför fara eller risk för personal och egendom
 • Kontrollera all nödutrustning som t.ex. brandsläckare samt att nödutrymningsvägar ej är blockerade
 • Kontrollera funktionen av instruktörsstationen, control loading och motion (om tillämpligt), kommunikation mellan stationerna samt det visuella systemet
 • Kontrollera stolar, säkerhetsbälten och att det är en god arbetsmiljö
 • Genomför en kort testflygning
 • Återställ FSTD så att den är redo för träning
 • Dokumentera utförd funktionskontroll

Det är upp till er hur ni utformar er funktionskontroll för att säkerställa att träning kan utföras säkert och utan avbrott.

Löpande underhåll och felavhjälpning

Tekniska fel som upptäcks vid underhåll, QTG-reruns eller som uppkommer vid bruk av FSTD, skall dokumenteras i den tekniska logg-boken för FSTD.

Felen på mjukvara eller hårdvara analyseras, samtliga steg i åtgärden för felavhjälpningen dokumenteras/signeras av behörig FSTD tekniker och dokumentationen skall vara tillgänglig vid uppföljning internt/externt som en del av ledningssystemet.

QTG-körningar (QTG-reruns)

Operatören genomför samtliga tester i Master QTG kontinuerligt under en 12-månadersperiod. Praxis är att dessa körs i fyra perioder och det är inte tillåtet att köra samtliga QTG vid ett enda tillfälle.

För att tydliggöra planeringen av detta används med fördel en så kallad ”QTG-tracker” där samtliga tester i master QTG finns uppställda i tabellform och där det framgår i vilken period respektive test körs.

Exempel på ”QTG-tracker”

Resultaten från ovanstående tester ska dateras, analyseras och utvärderas. Praxis är att alla tester signeras av den som har analyserat dem.

”QTG-tracker” samt status för respektive körd QTG presenteras som en del av dossiern vid återkommande utvärdering av FSTD (recurrent). Vid årlig utvärdering av FSTD görs sedan stickprov på årets körda QTG.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!