Förändring av en FSTD

Den här sidan innehåller information om förändringar av en FSTD och operatörers tillvägagångssätt vid förändringar.

Efter det att en FSTD har genomgått en grundläggande kvalificering (initial) kommer den att behöva genomgå flertalet förändringar. Man kan behöva göra både större och mindre tekniska förändringar, flytta en FSTD till en annan plats och/eller till en annan organisation samt i vissa fall deaktivera en FSTD.

FSTD-operatörens system för konfigurationskontroll är en central del i hanteringen av förändringar av en FSTD.

Mindre modifiering

ORA.FSTD.110 Modifications

Under livstiden för en FSTD genomförs många små ändringar, t.ex. integrering av nya/uppdaterade visuella modeller, felrättning av mjukvara, integrering av nya felfunktioner samt uppdateringar av QTG-filer och markstations data (ILS/VOR/DME/COM).

Dessa mindre modifieringar kräver inte något förhandsgodkännande av Transportstyrelsen utan detta hanteras inom FSTD-operatörens ledningssystem.

För att säkerställa tillgängligheten för FSTD och för att minimera påverkan av träningen, bör följande utföras och dokumenteras i loggboken för FSTD.

 • Vad ska förändras
 • Vad har initierat förändringen
 • Vilka system omfattas av förändringen
 • Registrera datum/tid samt vem uppdateringen utförs av
 • Hur och av vem utförs kvalitetskontrollen efter slutförd uppdatering/modifiering?
 • Kan någon QTG påverkas av uppdateringen/modifieringen?

Hur en FSTD-operatör hanterar modifieringar granskas vid Transportstyrelsens tillsyn.

Större modifiering (major modification)

ORA.FSTD.110 Modifications

En FSTD kommer under sin livstid att behöva genomgå större modifieringar, t.ex:

 • En uppdatering som påverkar flygegenskaper eller prestanda
 • En uppdatering som ändrar driften/hanteringen av FSTD
 • En större modifiering av rörelsesystemet (motion-systemet)
 • En större modifiering av styrsystemet (flight controls)
 • En uppdatering av visuella systemet, exempelvis byte av skärmar/projektorer/bildgenerering

Före en större ombyggnad av en FSTD ska FSTD-operatören i god tid inkomma med en ansökan till Transportstyrelsen. Detta görs genom att använda blankett EASA Form 2 samt EASA Form 2 bilaga ORA(FSTD).

Följande information skall framgå:

 • FSTD ID
 • Vad ska ändras
 • Vem/Vad har initierat uppdateringen/modifieringen
 • Varför görs ändringen
 • Vilka system omfattas uppdateringen/modifieringen
 • Vilka system kan påverkas av uppdateringen/modifieringen
 • Vilka QTG:er påverkas av uppdateringen/modifieringen
 • Under vilken tidsperiod sker uppdateringen/modifiering
 • Vem utför uppdateringen/modifiering
 • Hur och av vem utförs kvalitetskontrollen efter slutförd uppdatering/modifiering

Efter inkommen ansökan skapas ett ärende hos Transportstyrelsen och en FSTD-inspektör utses som handläggare. Denna inspektör gör en bedömning om modifieringen kräver en specialevaluering på plats eller om det räcker med en granskning av dokumentation från genomförd modifiering.

Ändring av Master Qualification Test Guide (MQTG)

GM1 ORA.FSTD.110 Modifications

Genomförandet av QTG tester och utvärdering av dessa är ett objektivt sätt att säkerställa att FSTD konfigurationskontroll fungerar.

Vid förändringar av mjukvara eller hårdvara kan MQTG behöva uppdateras. MQTG är därmed ett levande dokument som förändras med de modifieringar som påverkar respektive QTG.

Förändringen av MQTG skall förberedas och revideringen skall godkännas av Transportstyrelsen. Detta görs genom att använda blankett EASA Form 2 samt EASA Form 2 bilaga ORA(FSTD).

Vid förändringar av MQTG:

 • Uppdatera revisions historik i MQTG
 • Motivera förändringen med en motivering (rationale) som skall bifogas/arkivera tillsammans med respektive QTG som har ändrats från originalet

Efter inkommen ansökan skapas ett ärende hos Transportstyrelsen och en FSTD-inspektör utses som handläggare. Denna inspektör gör en bedömning om modifieringen kräver en specialevaluering på plats eller om det räcker med en granskning av dokumentation från genomförd modifiering. Oftast granskas ändringar av MQTG i samband med nästkommande tillsyn av FSTD (recurrent).

Flytt (relocation)

ORA.FSTD.230 Changes to the qualified FSTD

Om en FSTD flyttas till en ny plats, skall organisationen informera myndigheten före den planerade aktiviteten. Detta görs genom att använda blankett EASA Form 2 samt EASA Form 2 bilaga ORA(FSTD).

FSTD-operatören förväntas inkomma med en tidplan av aktiviteter rörande flytten. Detta görs för att Transportstyrelsen ska kunna koordinera eventuella tillsynsaktiviteter.

Efter flytt och innan FSTD tas i bruk för träning skall 1/3 av alla QTG:er utföras och kontrolleras, samt Subjektiv Fly-out genomföras för att kontrollera att FSTD uppfyller sin ursprungliga kvalifikationsstandard.

Transportstyrelsen kan besluta att utföra en tillsyn för att kontrollera att FSTD presterar i enlighet med den ursprungliga kvalifikationsnivån. Oftast koordineras detta med ordinarie tillsyn av FSTD (recurrent).

Deaktivering (de-activation)

ORA.FSTD.230 Changes to the qualified FSTD

Om organisationen planerar att ta en FSTD ur drift en längre period ska Transportstyrelsen underrättas.

Organisationen ska komma överens med Transportstyrelsen om en plan för deaktivering, lagring och eventuell återaktivering för att säkerställa att FSTD kan återställas till aktiv status enligt sin ursprungliga kvalifikationsnivå.

Överföring av FSTD till annan FSTD-operatör

ORA.FSTD.235 Transferability of an FSTD qualification

Om en FSTD ska säljas till en annan FSTD-operatör ska Transportstyrelsen underrättas i förväg för att en plan för överföringen till den nya operatören ska kunna utformas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!