Hur en företagskontroll går till

Om ni som företag har valts ut för en företagskontroll skickar vi ett brev som innehåller en begäran att skicka in uppgifter om kör- och vilotider. Perioden vi kontrollerar är två månader och det vi behöver från er är bland annat digitala fordons- och förarfiler samt diagramblad för förare som varit verksamma i er transportverksamhet under kontrollperioden.

För mer information om vilka uppgifter vi behöver, se exempel på vår begäran och checklista.

Uppgifterna kan ni skicka in via e-tjänsten nedan, eller till:
Transportstyrelsen
701 98 Örebro

E-tjänst för kontroll av kör- och vilotider

Vid en begäran av kontroll av kör- och vilotider kan du använda vår e-tjänst för att skicka in de uppgifter som krävs.

Buss- och godsföretag – kontroll av kör- och vilotider samt vägarbetstid

Vad händer när ert material är mottaget?

Efter att ni skickat in ert material kommer ni få en bekräftelse på det material vi tagit emot. Vi startar sedan vad vi kallar en sållningsprocess. Processen består av fyra olika steg som blir mer omfattande för varje steg. Stegen kan vart och ett leda till att vi genomför en fullständig kontroll. De företag som passerat samtliga steg utan någon större avvikelse kan däremot få genomgå en begränsad kontroll. Denna kan omfatta en mindre del av ert inskickade material, en kontroll av utvalda överträdelser eller en fördjupad kontroll av de brister vi uppmärksammat er på i en tidigare kontroll. Avsikten är att kontrollera fler företag och att underlätta för er seriösa företagare att göra rätt samtidigt som vi hoppas kunna öka den transportpolitiska nyttan.

En fullständig kontroll genomförs dock alltid om vi finner för stora eller för många avsteg från regelverket.

Vad händer när kontrollen är påbörjad?

När vi påbörjar kontrollen får ni ett meddelande med namn och kontaktuppgifter till er utredare. Detta för att underlätta kontakten med oss.

Om vi ser att någon uppgift saknas eller om vi behöver ytterligare uppgifter för att kunna genomföra en fullständig kontroll kommer vi ta kontakt med er. Det sker i regel genom att vi skickar en begäran om komplettering till er.

När vi har genomfört vår analys av uppgifterna skickar vi ett meddelande med resultatet till er och hur vi tänker gå vidare med kontrollen. Om vår kontroll har resulterat i överträdelser gör vi en prövning om ni som företag ska hållas ansvariga för överträdelserna. Om vi anser att ni ska hållas ansvariga får ni tre veckor på er att bemöta vårt resultat och den sanktionsavgift vi avser att ta ut.

Innan vi fattar beslut gör vi en slutlig prövning av ert ansvar för överträdelserna med hänsyn till vad ni eventuellt har tillfört ärendet. Anser vi fortfarande att ni är ansvariga för överträdelserna gör vi en prövning av om det är skäligt att ta ut sanktionsavgiften med fullt belopp. Vi skickar ett beslut per post och med beslutet följer ett delgivningskvitto som ni ska skriva under och returnera till oss. Ni har rätt att överklaga beslutet i tre veckor från det datum som delgivningskvittot skrivits under.

När ska sanktionsavgiften betalas?

Om vi fattar beslut om sanktionsavgift skickar vi ett inbetalningskort när beslutet har vunnit laga kraft. Beslut vinner laga kraft tre veckor efter att ni tagit del av beslutet eller efter slutligt avgörande i domstol. Ni ska betala avgiften inom 30 dagar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!