Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

För att uppnå yrkeskunnandet ska du avlägga godkänt examensprov vid ett av Trafikverkets förarprovskontor.

Vi tar bort den tillfälliga regeln om förlängd provperiod

Den 21 februari 2022 tar Transportstyrelsen bort den tillfälliga regeln om förlängd provperiod (3 månader istället för 1 månad, se TSFS 2020:26 ) som har gällt under pandemin. Det innebär att från och med den 21 februari 2022 får det som längst gå en månad mellan de båda delproven som ingår i yrkeskunnandeprovet.
Läs den tillfälliga föreskriften, TSFS 2020:26.

Den som har genomfört ett delprov före den 21 februari 2022 har dock tre månader på sig att avlägga nästa delprov.

Om du har bokat två delprov med mer än 1 månads mellanrum och båda delproven ska genomföras efter den 20 februari 2022 behöver du ändra din bokning. Du kan boka om ditt prov i Trafikverkets bokningstjänst eller kontakta Trafikverkets kundtjänst på 0771-17 18 19 så hjälper de dig.
Trafikverkets bokningstjänst: Förarprov - bokning

Har du frågor om ändringen av provperioden? Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-503 503 för mer information. 

Examensprov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov:

  • Delprov I Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.
  • Delprov II Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.

Läs mer om kunskapskraven

Provtid

Provtiden är högst 120 minuter för varje delprov. Delprov I måste vara genomfört innan du får göra delprov II.

Läs mer om examensprovet i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:37 och TSFS 2021:117 (notera att 4, 5 och 9§§ inte träder i kraft förrän den 1 juni 2022) om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik.

Boka prov på Trafikverkets webbplats.

Beräkning av provresultat

För ett godkänt examensprov krävs att följande tre villkor är uppfyllda:

  • provresultatet ska vara minst 48 poäng (60 procent) totalt på hela examensprovet,
  • delprovsresultatet ska vara minst 20 poäng (50 procent) på varje delprov och
  • båda delproven ska vara avlagda inom en månad.

Om du har uppnått kravgränsen 20 poäng på varje delprov innebär det att respektive delprov är tillgodoräkningsbart. För att du ska bli godkänd på provet i sin helhet måste den totala poängsumman vara minst 48 poäng.
Observera! Om båda delproven är godkända (tillgodoräkningsbara) men totalsumman understiger 48 poäng, så måste du göra om båda delproven. Nedan förklaras detta med tre exempel.

Exempel 1. Visar på ett resultat som innebär att examensprovet är godkänt. På båda delproven är respektive kravgräns uppnådd och det sammanlagda kravet på minst 48 poäng för båda proven är också uppnått.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 22 40
  40 48 80

Exempel 2. Visar på ett examensprov som är underkänt och båda delproven måste skrivas om. På båda delproven är respektive kravgräns uppnådd, men det sammanlagda kravet på minst 48 poäng har inte uppnåtts.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 20 40
  40 46 80

Exempel 3. Visar att delprov 2 är underkänt och inte tillgodoräkningsbart, eftersom kravgränsen 20 poäng inte har uppnåtts. Det innebär att du måste skriva om det underkända delprovet. Det måste skrivas om inom en månad.

ExamensprovetKravpoängDina poängMax poäng
Delprov 1 20 26 40
Delprov 2 20 18 40
  40 44 80

Undantag från prov

I vissa fall kan Transportstyrelsen bevilja undantag från hela eller delar av examensprovet. Om du till exempel har ett bevis om högre utbildning eller teknisk utbildning finns det möjlighet att söka undantag från prov. Undantaget gäller bara för de ämnen som omfattas av beviset och som motsvarar kunskaper i alla ämnen under avsett avsnitt.

Undantag från hela examensprovet kan beviljas för personer som kan bevisa att de lett vägtransportföretag för gods- eller persontransporter i någon medlemsstat under tioårsperioden före den 4 december 2009.

Bestämmelser för undantag från prov, gällande persontransporter med buss och godstransporter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 8.7 samt artikel 9.

Efter provet

Du får besked om ditt resultat direkt efter avslutat prov. Ett examensbevis kommer att skickas hem till dig när du är godkänd på examensprovet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!