Busstrafik utanför EU/EES

Den som vill köra linjetrafik med buss till länder utanför EU och EES måste ha tillstånd för sådan trafik. Den som vill köra beställningstrafik måste ha ett kontrolldokument. Särskilda krav gäller busstrafik till Ryssland och Ukraina och till viss del även busstrafik till Storbritannien efter Brexit.

Internationell linjetrafik

För linjetrafik med buss till länder utanför EU och EES krävs tillstånd. Man ansöker om tillstånd i det land där företaget har sitt säte. I Sverige ska ansökan skickas till Transportstyrelsen.

Ansökningsblankett för internationell linjetrafik Engelsk blankett

Samtliga länder längs linjesträckningen ska utfärda tillstånd. Transportstyrelsen ser till att samtliga tillstånd kommer in från de berörda länderna. Handläggningstiden är ofta lång, eftersom det krävs upprepade kontakter mellan Sverige och övriga berörda länder.

Bifoga följande handlingar med din ansökan:

 • en tidtabell med samtliga på- och avstigningsplatser. Till länder utanför EU/EES ska även ankomsttiderna till samtliga länders gränspasseringar anges.
 • en prislista med priser angivna i euro
 • en karta med linjesträckningen ifylld
 • en kopia på trafiktillståndet utfärdat av Transportstyrelsen
 • en kopia på gemenskapstillståndet för persontransporter
 • ett körschema som visar förarnas kör- och vilotider.

Ansökningshandlingarna skickas till de berörda länderna. Skriv därför på engelska för att myndigheterna i de olika länderna ska förstå det som står i handlingarna.

Utformningen av tillstånden varierar från land till land. De svenska tillstånden skrivs ut som beslut på vitt A4-ark. Giltighetstiden på tillstånden kan också variera men den är som längst fem år.

Originaltillstånden från samtliga berörda länder ska finnas i bussarna för att kunna uppvisas vid kontroll.

Beställningstrafik

För att få bedriva beställningstrafik (tillfällig trafik) till länder utanför EU och EES krävs, utöver gemenskapstillstånd, ofta också ett kontrolldokument för tillfällig trafik.

Om den tillfälliga trafiken utförs inom ramen för Interbusöverenskommelsen ska färdblad som är utformade enligt överenskommelsen användas. Interbusöverenskommelsen är undertecknad av EU:s medlemsstater och dessutom av Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien, Turkiet och Ukraina.

Tillfällig trafik till Schweiz får utföras med stöd av samma färdblad som regleras i förordning (EG) nr 1073/2009. Detta framgår av ett avtal mellan EU och Schweiz.

Du beställer färdbladshäften för tillfällig trafik till länder utanför EU och EES hos Transportstyrelsens kundtjänst, telefon: 0771-503 503.

Bilaterala tillstånd

Ett bilateralt transporttillstånd medger en (1) transport tur och retur mellan Sverige och en annan stat. Dessa tillstånd utväxlas årligen mellan Sverige och den andra staten genom en bilateral överenskommelse.

Ändringar till följd av Brexit

Det finns flera rättsakter som styr vad som gäller för sådana internationella persontransporter med buss som berör både EUs och Storbritanniens territorier. Det innebär bland annat att det krävs olika kontrolldokument beroende på vilken typ av transport det är som utförs.

Ett svenskt transportföretag som vill bedriva:

 • tillfälliga internationella persontransporter,
 • internationell linjetrafik eller
 • internationell speciell linjetrafik

med buss som berör Storbritanniens territorium måste, precis som tidigare, ha ett giltigt gemenskapstillstånd för internationella persontransporter. Tillståndet, eller en bestyrkt kopia av det, ska alltid finnas i fordonet som utför transporten.

Ett transportföretag som är etablerat i Storbritannien måste, på motsvarande sätt, ha ett giltigt tillstånd för att få utföra internationella persontransporter på väg enligt vad som är föreskrivit i Storbritanniens nationella lagstiftning.

Tillfälliga internationella persontransporter

Från och med den 1 januari 2021 är Storbritannien både avtalspart till Interbus-överenskommelsen och till handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.

Interbus-överenskommelsen reglerar vissa tillfälliga internationella transporter. När sådana transporter utförs ska ett färdblad som följer mallen i Interbus-överenskommelsen alltid finnas med i fordonet. Färdbladet ska vara ifyllt innan resan påbörjas.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller ytterligare några tillfälliga persontransporter som inte omfattas av Interbus-överenskommelsen och i de fallen ska istället bestämmelserna i avtalet tillämpas. Det gäller transporter enligt artikel 475, punkt 6 och 7.

Ett färdblad enligt den mall som framgår av avtalets bilaga 34 ska finnas med i fordonet. Färdbladet ska vara ifyllt innan resan påbörjas.

Internationell linjetrafik och internationell speciell linjetrafik

Handels- och samarbetsavtalet innehåller även bestämmelser om internationell linjetrafik och internationell speciell linjetrafik med buss, se artikel 475, punkt 1-5 och 8. Vissa av dessa transporter kommer framöver att ingå i ett protokoll till Interbus-överenskommelsen, men än så länge är det bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet som gäller och det är de som vi redogör för nedan.

Utöver transportföretagets gemenskapstillstånd (eller bestyrkt kopia av det) ska följande kontrolldokument finnas i ett fordon som används för att utföra internationell linjetrafik och internationell speciell linjetrafik:

 • tillstånd att bedriva internationell linjetrafik/speciell linjetrafik med buss eller en bestyrkt kopia av sådant tillstånd.

Tillståndet ska vara utformat enligt den mall som finns i avtalets bilaga 32.

För internationell speciell linjetrafik krävs även att följande ska finnas i fordonet:

 • avtalet mellan den som organiserar resan och det transportföretag som utför den, eller en kopia av avtalet, och
 • en handling som styrker att passagerarna utgör en särskild kategori som utesluter andra passagerare från den speciella linjetrafiken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!