Frågor och svar om synfältssimulatorn

Nedanstående frågor som handlar om att Transportstyrelsen rekommenderar VTI att pausa simulatorn rör enbart verksamheten att testa körförmåga hos individer med synfältsbortfall. VTI har mycket annan verksamhet kopplat till simulatorn och den berörs inte av pausningen.

Sammanfattning av vad som besvaras i frågorna nedan:

  • Transportstyrelsen ser ett behov av att utvärdera verksamheten med simulatorn eftersom det har visat sig att flera personer med mycket stora synfältsdefekter har klarat körningen i simulatorn.
  • Det är, precis som tidigare, inte givet att den som klarar körningen i simulatorn får sin ansökan om undantag beviljad. Det görs en sammantagen bedömning av varje ansökan.
  • Under utvärderingen är det inte försvarbart att enskilda ska betala den stora kostnad som är förknippad med en körning i simulatorn.

Vi ser ett behov av att utvärdera verksamheten med simulatorn eftersom flera personer med mycket stora synfältsdefekter har klarat körningen. Vi vet inte vad vår utvärdering kommer att visa, men den beräknas vara klar före sommaren 2019. Om simulatorn efter utvärderingen bedöms vara för okänslig för att kunna skilja på vem som kan kompensera för sina synfältsdefekter och vem som inte kan kompensera, kommer en körning i simulatorn inte längre att vara ett tungt vägande skäl till undantag. Då är det inte rimligt att den enskilde betalar dyrt för en körning som i slutändan inte spelade särskilt stor roll. Under tiden som utvärderingen pågår har därför Transportstyrelsen rekommenderat VTI att pausa körningarna i simulatorn, vilket VTI har gjort.

Vi kommer att titta på vilken publicerad vetenskap det finns inom området och prata med experter. Transportstyrelsen ska agera enligt förvaltningslagen, den säger att vi ska vara sakliga, alltså grunda våra beslut på fakta.

Vi hoppas vara klara under 2019. Parallellt med utvärderingen arbetar vi med en översyn av syn- och diabeteskapitlen, och en översyn av förarutbildningssystemet.

Det beror på att Transportstyrelsen vill invänta preliminära resultat från en pågående oberoende forskningsstudie rörande de personer som har kört i simulatorn. Vi ser resultaten som en viktig del i bedömningen om simulatorn är ett tillräckligt känsligt instrument för att kunna särskilja personer som kan köra trafiksäkert från personer som inte kan det. Dessa resultat kommer inte att vara tillgängliga till årsskiftet, men förhoppningen är att de finns tillgängliga under våren och att utvärderingen kan vara klar före sommaren 2019.

Transportstyrelsen kan inte lägga ned simulatorn, det kan bara VTI göra. Om det visar sig att simulatorn inte är en tillförlitlig grund för undantag förlorar den sin mening och det finns då ingen anledning för VTI att ha den kvar. I dagsläget ser vi ett behov av att utvärdera simulatorn för att förstå hur vi ska göra framöver.

Enskilda medborgare med synfältsdefekter som har haft för avsikt att visa sin kompensationsförmåga genom körning i simulatorn vid VTI.

Du som ännu inte har kört i simulatorn kommer inte att erbjudas en tid för att få köra. Det beror på att Transportstyrelsen har rekommenderat VTI att pausa simulatorverksamheten under den tid som utvärderingen pågår. Anledningen till det är att vi inte vill att du ska betala pengar för något som du inte får ut något av (i det fall utvärderingen visar att simulatorn inte bedöms kunna skilja på de som kan respektive inte kan kompensera för sina synfältsdefekter).

Om simulatorn efter utvärderingen bedöms vara för okänslig för att kunna skilja på vem som kan kompensera för sina synfältsdefekter och vem som inte kan kompensera, kommer en körning i simulatorn inte längre att vara ett tungt vägande skäl till undantag. Om verksamheten vid VTI fortsätter som vanligt under tiden som utvärderingen pågår finns risk att medborgare som betalat och klarat simulatorn inte har någon användning av det. Det vill vi undvika.

Vi vet inte vad vår utvärdering kommer att visa. Därför är det inte försvarbart att låta enskilda betala för körning i simulatorn till en dyr kostnad innan vi vet utfallet av utvärderingen.

VTI har, på Transportstyrelsens rekommendation, pausat simulatorn från och med den 13 juni 2018.

För dig som har beviljats undantag gäller undantaget så länge som dina synfältsdefekter inte förvärras.

Du kan rådfråga din läkare. I slutändan är det Transportstyrelsen som bedömer om din syn förvärrats och det därför finns anledning att återkalla körkortet.

Precis som tidigare kommer Transportstyrelsen att utreda din möjlighet till undantag utifrån det underlag som du har skickat in. Transportstyrelsen gör en sammantagen bedömning av dina möjligheter att beviljas undantag. Bedömningen görs bland annat utifrån ditt resultat i simulatorn, omfattningen av dina synfältsdefekter och orsaken till dina synfältsdefekter. Det betyder att en godkänd körning i simulatorn, liksom tidigare, inte per automatik leder till att din ansökan beviljas. Det betyder också att Transportstyrelsen behöver tillförlitliga och aktuella synfältskartor för att kunna bedöma omfattningen av dina synfältsdefekter.

Precis som tidigare kommer Transportstyrelsen att utreda din möjlighet till undantag utifrån det underlag som du har skickat in. Transportstyrelsen gör en sammantagen bedömning av dina möjligheter att beviljas undantag. Bedömningen görs bland annat utifrån ditt resultat i simulatorn, omfattningen av dina synfältsdefekter och orsaken till dina synfältsdefekter. Det betyder att en godkänd körning i simulatorn, liksom tidigare, inte per automatik leder till att din ansökan beviljas. Det betyder också att Transportstyrelsen behöver tillförlitliga och aktuella synfältskartor för att kunna bedöma omfattningen av dina synfältsdefekter.

Innan utvärderingen är klar har vi svårt att uttala oss om simulatormetoden på ett tillförlitligt sätt kan visa skillnad mellan vilka som kan kompensera för sina synfältsdefekter och vilka som inte kan kompensera. Varje ansökan om undantag som omfattar ett resultat från simulatorkörningen hanteras under tiden som utvärderingen pågår på följande sätt. En bedömning av simulatorkörningen, omfattningen av synfältsdefekterna och orsaken till synfältsdefekterna görs. Det betyder att en godkänd körning i simulatorn, liksom idag, inte per automatik leder till att ett undantag beviljas utan det är en sammantagen bedömning som ligger till grund för beslutet. Transportstyrelsen tar ställning till trafiksäkerhetsrisken i alla beslut om undantag från de medicinska föreskrifterna.

Transportstyrelsen kan inte besluta om att lägga ner simulatorn, det kan bara VTI göra. Transportstyrelsens roll är dessutom att ta hänsyn både till tillgänglighet och till trafiksäkerhet, det vill säga att balansera båda de perspektiven mot varandra. Om vi skulle rekommendera VTI att omedelbart lägga ner simulatorn skulle det leda till att vi begränsar tillgängligheten utan att det finns någon konstaterad förhöjd trafiksäkerhetsrisk. Det vill vi undvika. Vi vill därför utvärdera simulatorn för att ha saklig grund för hur vi ska arbeta framöver. Vi tvivlade inte på simulatorns förmåga att skilja på de som kunde kompensera för sina synfältsdefekter när undantagsverksamheten började. Men att personer med stora synfältsdefekter klarat simulatorn gör att vi vill utvärdera den.

Avgiften för körningen i simulatorn har tagits ut av VTI och avser de omkostnader som VTI har vid en körning i simulatorn. Vi har inte någon möjlighet att återbetala avgiften.

Det har vid något tillfälle förekommit uppgift i media om att vi uttalat oss om att en godkänd körning i simulatorn alltid leder till en beviljad ansökan. Det är mycket olyckligt att Transportstyrelsen har uttalat sig på det viset. Enligt legalitetsprincipen krävs det lagstöd för att en myndighet ska kunna ge förhandsbesked och lagstöd saknas i körkortslagen (1998:488). Vi kan därför inte göra ett sådant uttalande. Vi gör alltid en sammantagen bedömning av hur stor trafiksäkerhetsrisken är och möjligheterna att beviljas undantag. Bedömningen görs bland annat utifrån resultat i simulatorn, omfattningen av synfältsdefekterna och orsaken till synfältsdefekterna.

Om du har en ögonsjukdom som är progressiv, vilket betyder att din sjukdom förvärras med tiden, behöver Transportstyrelsen ha en så aktuell bild som möjligt av dina synfältsdefekter. Beslutet fattas utifrån en sammantagen bedömning där aktuella och tillförlitliga synfältskartor är en viktig del.

Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar står i beslutet som vi skickat till dig. Ett annat alternativ är att du kan ansöka om undantag på nytt och bifoga aktuella synfältskartor.

Lyckligtvis inträffar allvarliga olyckor inte så ofta. Att du inte har varit med om en olycka tidigare kan bero på en mängd faktorer som till exempel hur erfaren förare du är, hur mycket tid du tillbringar i trafiken, hur mycket trafik det har varit, hur svår trafik det har varit, typ av väglag, väder etc. Sammantaget innebär de här faktorerna en risk för att en olycka ska inträffa. När risken blir tillräckligt stor är det inte längre tillräckligt säkert, för dig och andra, att du fortsätter köra bil. Om du till exempel har synfältsdefekter kan riskerna bli för stora för att du ska kunna fortsätta köra bil. Transportstyrelsens uppgift är då att minska risken för allvarliga skador eller omkomna i hela transportsystemet. Det innebär att vi återkallar ditt körkort även om vi förstår att det begränsar din rörelsefrihet.

Den möjligheten finns inte under tiden som utvärderingen pågår. Vi ser det inte som försvarbart att låta enskilda betala den stora kostnad som en körning i simulatorn innebär då vi inte säkert vet om simulatormetoden är tillförlitlig. Vi kan inte uttala oss om hur det blir i framtiden. Vi anser fortfarande att ett körprov för personer med synfältsdefekter bör finnas.

Vi har, förutom utvärderingen av simulatorn, påbörjat en översyn av synkapitlet i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Översynen ska vara klar under 2019 och ska visa vilka alternativ som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt för personer med bland annat synfältsdefekter utan att trafiksäkerheten bedöms påverkas negativt. Olika tänkbara alternativ skulle kunna vara att föreskrifterna utformas på ett annat sätt, att simulatorverksamheten fortsätter och utvecklas (beroende på vad utvärderingen av simulatorn visar) och/eller att Transportstyrelsen förespråkar möjlighet till körprov på väg. För att möjliggöra ett körprov på väg krävs en ändring i körkortslagen (1998:488) för personer som inte har körkortstillstånd eller körkort.

Transportstyrelsen har påbörjat en översyn av föreskrifterna rörande syn. Målet är att få en bild av om föreskrifterna behöver utvecklas och i så fall vilka alternativ som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt utan att trafiksäkerheten bedöms påverkas negativt.

Vi vill ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet, samtidigt som ingen ska dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet. Det betyder att vi vet att ett körkort är viktigt för den egna rörelsefriheten, men att vi också värnar om säkerheten för alla andra i transportsystemet.

En bil ger föraren en stor frihet att ta sig nästan över allt. Man kan till exempel ta sig till affären, till vänner och ut i skogen. Det är väldigt bra. Men i transportsystemet vistas barn, cyklister, andra bilar och förare. Det är viktigt att de kan vistas tryggt i transportsystemet. Därför begränsar vi ibland tillgängligheten för vissa genom att återkalla deras körkort.

Nej, det skulle begränsa tillgängligheten för många människor, och inte påverka trafiksäkerheten särskilt mycket. Det finns många faktorer som påverkar om en förare är säker eller inte: riskförståelse, självinsikt, erfarenhet och att följa lagar och regler är några.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!