Regler för sjötrafiken

I dag finns ett antal föreskrifter som berör sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon och även i vissa lokala vattenområden. Transportstyrelsen ansvarar som myndighet för dessa föreskrifter. Transportstyrelsen utfärdar också rekommendationer om farleders kapacitet och operationella förutsättningar för viss fartygstrafik.

Allmänna regler för sjötrafiken

För sjötrafik inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon gäller de internationella sjövägsreglerna (Convention on the International Regulations for preventing Collisions at Sea, 1972, COLREG) samt de tillägg och undantag från dessa regler som finns föreskrivna.

Av sjötrafikförordningen (1986:300) framgår att Transportstyrelsen i sin författningssamling ska publicera en svensk översättning av de internationella sjövägsreglerna. I förordningen ges Transportsstyrelsen också ett bemyndigande att meddela föreskrifter om tillägg till och undantag från dessa regler.

Bestämmelserna som hänför sig till de internationella sjövägsreglerna har samlats i en föreskrift, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler. Föreskriftens bilaga 1 innehåller en moderniserad svensk översättning av de internationella sjövägsreglerna och bilaga 2 innehåller de tillägg till och undantag från sjövägsreglerna som gäller på svenskt vatten.

Bestämmelser vid prejning och militära förhållanden återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:45) om prejning och visitering samt militära förhållanden som påverkar sjötrafiken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!