Klassificering av farligt gods

Farligt gods kan delas in i följande klasser. En produkt kan även klassificeras som en kombination av flera av klasserna.

 KlassÄmneExempel på produkt
 1 Explosiva ämnen och föremål Fyrverkerier, ammunition
 2 Gaser Syrgas, koldioxid
 3 Brandfarliga vätskor Bensin, etanol
 4.1 Brandfarliga fasta ämnen Tändstickor, metallpulver
 4.2 Självantändande ämnen Kol, fiskmjöl
 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Kalium, magnesiumpulver
 5.1 Oxiderande ämnen [1] Ammoniumnitrat, kalciumhypoklorit
 5.2 Organiska peroxider [2] Dibenzoylperoxid, peroxiättiksyra
 6.1 Giftiga ämnen Kvicksilverföreningar, cyanider
 6.2 Smittförande ämnen Bakterier, levande virus, laboratorieprover
 7 Radioaktiva ämnen Uranhexafluorid, torium
 8 Frätande ämnen Batterier, ättiksyra
 9 Övriga farliga ämnen och föremål Miljöfarliga ämnen, asbest
 Vatten-
 förorenande
 ämnen
En produkt som har vattenförorenande egenskaper (Marine Pollutants) ska vara klassificerad i en av ovanstående klasser, men ska dessutom hanteras och "klassificeras" som vattenförorenande när det transporteras till sjöss. Har produkten inga andra farliga egenskaper än att den är vattenförorenande klassificeras den som klass 9.

[1] Ämnen, som, även om de själva inte nödvändigtvis är brännbara, i regel genom att avge syre kan orsaka eller bidra till förbränning av andra material.

[2] Organiska peroxider är termiskt instabila ämnen, som kan undergå exotermt självaccelererande sönderfall. Dessutom kan de ha en eller flera av följande egenskaper: vara benägna till explosivt sönderfall, brinna hastigt, vara känsliga för slag eller friktion, reagera farligt med andra ämnen, orsaka ögonskador.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!