Luftvärdighetsförnyelse EASA

Så här ansöker du om granskningsbevis (ARC) med rekommendationsrapport för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-M.

Transportstyrelsen skickar inte längre ut en påminnelse när luftvärdigheten går, eller har gått ut på luftfartyget. Det åligger ägaren eller operatören att försäkra sig om att ett luftfartyg är luftvärdigt före flygning. Det utfärdade beviset för luftvärdigheten gäller i ett år. 

En komplett ansökan ska innehålla

  1. Ansökan om miljö- och luftvärdighetshandlingar
  2. Rekommendationsrapport (inklusive bilagor), (från CAMO/CAO)

Resultatet av Transportstyrelsens granskning ges inom 30 dagar. Om någon komplettering krävs har vi rätt att ta längre tid på oss att utföra granskningen (enligt AMC M.B.901).

Ansökan om nationell luftvärdighetshandling

En ny blankett för ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar är under framtagande. Tills vidare ska blankett BSL14219 användas med följande tillägg:

  • Då det hänvisas till Underhållsrapport avser denna Luftvärdighetsdeklaration.
  • Då det hänvisas till BCL-M 1.7 avses denna TSFS 2016:40

Skicka ansökan till:

ARC@transportstyrelsen.se

Det går också bra att skicka handlingar med vanlig post till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  NORRKÖPING