Konstruktionsorganisationer

Det krävs ett godkännande som konstruktionsorganisation för att få ta fram konstruktionsunderlag för typcertifiering, ändringar och reparationer av vissa typer av luftfartyg.

För att få göra mer omfattande certifierings- och konstruktionsarbete med luftfartyg och tillhörande delar krävs det för de flesta typer av luftfartyg ett godkännande som konstruktionsorganisation (så kallad DOA) från EASA. Vissa typer av luftfartyg är undantagna från grundförordningen (EU) 2018/1139 och hanteras i stället nationellt. För konstruktionsverksamhet som bedrivs i Sverige kan ansökan om godkännande av konstruktionsorganisation vara aktuell för följande typer av verksamheter:

 • Luftfartyg för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, flygräddning, brandbekämpning, gränskontroll, kustbevakning och annan luftfart för statsändamål. Dock kan certifiering ske genom EASA eller andra myndigheter, även för dessa i vissa fall.
 • Historiska och före detta militära luftfartyg (inkl. kopior av dessa).
 • Luftfartyg som är speciellt konstruerade eller ombyggda för forskningsändamål eller experimentella eller vetenskapliga ändamål och sannolikt framställs i mycket begränsat antal.
 • Ballonger och luftskepp för max två personer, konstruerade för en volym på högst 1 200 m3 (varmluft) och 400 m3 (gas).

För ovanstående verksamheter krävs det ett godkännande som konstruktionsorganisation för att få ansöka om

 • typcertifikat (TC) och begränsat typcertifikat
 • större ändringar av TC eller begränsat TC
 • tillägg till typcertifikat (TTT) – (motsvarande STC)
 • större reparation.

Villkor och rättigheter framgår i godkännandet

En konstruktionsorganisation kan, utifrån villkoren i sitt godkännande, få vissa rättigheter, till exempel att klassificera ändringar och reparationer som större eller mindre samt godkänna mindre ändringar och reparationer. Rättigheterna kan vara begränsade till vissa kategorier av luftfartyg eller typer av konstruktionsverksamhet.

De krav som gäller för att bli godkänd som konstruktionsorganisation finns under kapitel J i bilagan till TSFS 2020:85 - Transportstyrelsens föreskrifter om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer.

Möjlighet till anpassat certifieringsprogram eller alternativa procedurer i vissa fall

I stället för ett komplett godkännande av konstruktionsorganisation finns det för vissa verksamheter möjlighet att ansöka om att ha ett anpassat certifieringsprogram eller alternativa procedurer. Ett anpassat certifieringsprogram kan tillämpas för enklare luftfartyg och ELA1-luftfartyg. För specifika projekt eller andra begränsade verksamheter, finns det möjlighet att ansöka om att få använda alternativa procedurer för att uppfylla de krav som gäller. I de alternativa procedurerna ska verksamhetens särskilda konstruktionsmetoder, resurser och processer finnas beskrivna.

Det krävs inte något godkännande som konstruktionsorganisation för certifiering av

 • nationella ultralätta luftfartyg (NUL)
 • nationella lätta flygplan (NLF)
 • nationella lätta helikoptrar (NLH)
 • nationella lätta segelflygplan (NLS).

Däremot ska den som vill få konstruktionen av dessa luftfartyg godkänd ta fram ett godkännandeprogram.

För så kallade standardändringar och standardreparationer krävs inget särskilt godkännande så länge tillämpliga procedurer följs.

Ansökan om ett första godkännande av konstruktionsorganisation

Blankett för ansökan om godkännande av konstruktionsorganisation

Förutom ansökningsblanketten ska ansökan innehålla

 • organisationens handbok
 • redogörelse för kvalifikationer och erfarenhet hos ledningspersonalen och hos andra personer i organisationen med ansvar för att fatta beslut om luftvärdighet och miljöskydd.

Ovanstående krav finns i 243 § i bilagan till TSFS 2020:85.

Dessutom bör det bifogas en korsreferenslista ("compliance checklist") innehållande tillämpliga krav i TSFS 2020:85, med hänvisning till den dokumentation där uppfyllnad av dessa krav redovisas.

Ta gärna kontakt med Transportstyrelsen innan ansökan skickas in, så kan vi tillsammans säkerställa att den gäller för den avsedda verksamheten.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Telefon: 0771-503 503

E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Ifall ansökningshandlingarna innehåller känsliga personuppgifter, personnummer eller uppgifter som omfattas av sekretess bör de inte skickas per mejl till Transportstyrelsen.

Ansökan om ändring i godkännande av konstruktionsorganisation

Varje ändring som sker i konstruktionsorganisationens godkända system för konstruktionssäkring, ska godkännas av Transportstyrelsen om det är av betydelse för hur organisationen visar kravuppfyllnad eller för luftfartygets luftvärdighet, OSD och miljöskydd. Exempel på sådana ändringar kan vara:

 • handboksrevision,
 • byte av viss ledningspersonal,
 • ägarbyte, eller
 • ändring av villkoren för godkännande.

Gå till nedladdning av blankett för ansökan om ändring i godkännande av konstruktionsorganisation

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!