Uttagning av luftfartyg

Inom ramen för totalförsvarsplaneringen är arbetet med att stärka försörjningsberedskapen centralt. Det finns olika beredskapsåtgärder som kan användas för att bygga upp försörjningen av totalförsvaret, där planeringen måste ske i fredstid. Att förbereda förfogande genom uttagning är en sådan åtgärd.

Vad är uttagning?

För att kunna tillgodose behovet av luftfartyg i krigstid behöver förberedelser ske i fred. Sådana förberedelser sker bland annat genom uttagning av luftfartyg. Uttagning innebär att förberedelser sker i fred för anskaffning av egendom genom förfogande enligt förfogandelagen, som tillämpas vid höjd beredskap. Luftfartyg kan genom förfogande tas i anspråk med såväl äganderätt som nyttjanderätt.

Det är endast om uttagningen följs av ett kompletterande förfogandebeslut som det uttagna luftfartyget kan tas i anspråk. Beslutet om uttagning begränsar alltså inte ägarens frihet att disponera luftfartyget, exempelvis att sälja eller hyra ut det. Uttagning innebär vidare att en myndighet under krig och krigsfara inte får ta uttagen egendom i anspråk för annat behov än det som uttagningen avser.

Transportstyrelsens roll

Transportstyrelsen är uttagningsmyndighet vad gäller luftfartyg, det vill säga den myndighet som beslutar om uttagning av luftfartyg.

Behovsmyndigheter

Med behovsmyndighet avses en myndighet för vars verksamhet förfogande förbereds. De centrala förvaltningsmyndigheterna är behovsmyndigheter.

Det är behovsmyndigheten som ska anmäla sitt behov av luftfartyg till uttagningsmyndigheten, Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!