Interimistisk registrering

Om luftfartyget behöver flygas hem till Sverige innan den svenska luftvärdighetsbesiktningen äger rum, kan luftfartyget registreras interimistiskt.

Ny rutin gällande registrering och uppdatering av nödsändare ELT406

Från och med den 1 mars 2022 är Sjöfartsverket ansvarig myndighet för hanteringen av ägares/innehavares kontaktinformation för ELT406 för svenskregistrerade civila luftfartyg.

Samtidigt som Sjöfartsverket tar över ansvaret införs nya rutiner som innebär att en ägare/innehavare själv ansvarar för att administrera (registrera och uppdatera) sina uppgifter om ELT406 i det internationella nödsändarregistret IBRD (International Beacon Registration Database).

Läs mer om den nya rutinen och att registrera nödsändare på Sjöfartsverkets webbplats.

En interimistisk registrering gäller i max tre månader. Ett luftfartyg som är interimistiskt registrerat får endast flyga från en utrikes tillverknings- eller baseringsort till Sverige för registrering och luftvärdighetsbesiktning.

Följande handlingar krävs för en interimistisk registrering

 • Ansökan om registrering (TSL 1356) i original.
 • Fångeshandling (TSL 7642), Bill of Sale (TSL 7641) eller annan handling (köpeavtal, faktura) som visar att luftfartyget har köpts – original, fax eller vidimerad kopia.
 • Avregistreringsbevis från exportlandets myndighet – mejl eller fax.
 • Bevis om försäkring i enlighet med förordning (EG) nr 785/2004 där den svenska registreringsbeteckningen framgår – original eller vidimerad kopia. Försäkringsbolaget måste vara godkänt av Finansinspektionen.
 • Application for Exemption (enbart för bolag eller medborgare med nationalitet utanför EES-området original).
 • Bild på luftfartygets tillverkningsskylt (Manufacturing plate). Av skylten ska det bland annat framgå tillverkare, typbeteckning och serienummer.

Dessutom behövs dessa behörighetshandlingar för:

...bolag

 • Firmaregistreringsbevis från Bolagsverket, inte äldre än 6 månader, där behörig firmatecknare framgår – original eller vidimerad kopia. För utländska bolag krävs handling motsvarande Bolagsverkets firmaregistreringsbevis eller notariserad handling där nationell notarius publicus bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare. Handlingen får inte vara äldre än 6 månader – original.

...flygklubbar

 • Protokollsutdrag där behörig firmatecknare framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia.
 • Stadgar (krävs om flygklubben är nybildad eller stadgarna ändrats).

...privatpersoner

 • Personbevis där medborgarskap framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia.
 • För utländska medborgare vidimerad kopia av giltigt pass.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!