Registrera luftfartyg

Här finns information om hur du registrerar ditt luftfartyg.

Ny rutin gällande registrering och uppdatering av nödsändare ELT406

Från och med den 1 mars 2022 är Sjöfartsverket ansvarig myndighet för hanteringen av ägares/innehavares kontaktinformation för ELT406 för svenskregistrerade civila luftfartyg.

Samtidigt som Sjöfartsverket tar över ansvaret införs nya rutiner som innebär att en ägare/innehavare själv ansvarar för att administrera (registrera och uppdatera) sina uppgifter om ELT406 i det internationella nödsändarregistret IBRD (International Beacon Registration Database).

Läs mer om den nya rutinen och att registrera nödsändare på Sjöfartsverkets webbplats.

Ett luftfartyg får registreras i Sverige om ägaren är medborgare i Sverige eller inom övriga EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Transportstyrelsen kan medge att luftfartyg registreras i Sverige även om detta krav inte är uppfyllt. Ett sådant medgivande kan bara lämnas om luftfartyget i regel används med utgångspunkt i Sverige.

Följande handlingar krävs för registrering

 • Ansökan om registrering (TSL7630) i original.
 • Fångeshandling (TSL 7642) eller Bill of Sale (TSL 7641) – original eller vidimerad kopia.
 • Avregistreringsbevis från exportlandets luftfartsmyndighet, i original per post eller skickat direkt från myndigheten till Transportstyrelsen via e-post LFR@transportstyrelsen.se eller Fax: 011-18 98 35.
 • Intyg från Amtsgericht i Braunschweig gällande att luftfartyget vid avregistrering inte belastas av några inskrivningar, i original (gäller endast luftfartyg som kommer från Tyskland).
 • Bevis om försäkring i enlighet med förordning (EG) nr 785/2004 där den svenska registreringsbeteckningen framgår – original eller vidimerad kopia. Försäkringsbolaget måste vara godkänt av Finansinspektionen.
 • Bild på luftfartygets tillverkningsskylt (Manufacturing plate). Av skylten ska det bland annat framgå tillverkare, typbeteckning och serienummer.
 • Application for Exemption (enbart för bolag eller medborgare med nationalitet utanför EES-området – original).

Dessutom behövs dessa behörighetshandlingar för:

 • Bolag

  Firmaregistreringsbevis från Bolagsverket, inte äldre än 6 månader, där behörig firmatecknare framgår – original eller vidimerad kopia.

  För utländska bolag krävs en handling motsvarande Bolagsverkets firmaregistreringsbevis eller notariserade handlingar där nationell notarius publicus bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare. Handlingen får inte vara äldre än 6 månader – original eller vidimerad kopia.
 • Flygklubb

  Protokollsutdrag där behörig firmatecknare framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia. Stadgar (krävs om flygklubben är nybildad eller stadgarna ändrats).
 • Privatperson

  Personbevis där medborgarskap framgår, inte äldre än 12 månader – original.

  För utländska medborgare vidimerad kopia av giltigt pass.

Avregistreringsbevis från exportlandets luftfartsmyndighet, i original per post eller skickat direkt från myndigheten till Transportstyrelsen via e-post LFR@transportstyrelsen.se eller Fax: 011-18 98 35.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!