Anmälan om innehav

Om ett luftfartyg används av någon annan än den registrerade ägaren för en obestämd tid eller för en bestämd tid om minst en månad ska detta anmälas till luftfartygsregistret. Lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart anger vem (ägaren eller nyttjanderättshavaren) som är ansvarig för skada och det är därför viktigt att det antecknas i luftfartygsregistret. Det gör även att flygsäkerhetsinformation då kan skickas till den som använder luftfartyget.

Följande handlingar krävs för anmälan om innehav:

Dessutom behövs dessa behörighetshandlingar för:

...bolag

  • Firmaregistreringsbevis från Bolagsverket, inte äldre än 6 månader, där behörig firmatecknare framgår – original eller vidimerad kopia.
  • För utländska bolag krävs en handling motsvarande Bolagsverkets firmaregistreringsbevis eller notariserade handlingar där nationell notarius publicus bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare. Handlingen får inte vara äldre än 6 månader – original.


...flygklubb

  • Protokollsutdrag där behörig firmatecknare framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia.
  • Stadgar (krävs om flygklubben är nybildad eller stadgarna ändrats).

...privatperson

  • Personbevis där medborgarskap framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia, för köparen.
  • För utländska medborgare vidimerad kopia av giltigt pass.

Innehav av luftfartyg upphör

Följande handlingar krävs när anmälan om innehav upphört:

Dessutom behövs samma behörighetshandlingar som vid "Innehav av luftfartyg".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!