Kategori specifik – en av tre kategorier

I reglerna för drönare finns det i huvudsak tre kategorier – öppen, specifik och certifierad. Om de krav som gäller för kategori öppen inte kan uppfyllas, behöver operatören i första hand ansöka om ett tillstånd i kategori specifik.

Tillståndstyper inom den specifika kategorin

Inom den specifika kategorin finns för närvarande följande typer av tillstånd att söka:

PDRA (Pre-Defined Risk Assessment) – tillstånd med fördefinierad riskanalys

Tillståndstypen som kallas PDRA är ett tillstånd som gäller för en särskild typ av verksamhet eller flygning. För denna särskilda verksamhet finns det fastställda krav, som måste kunna uppfyllas av operatören.

Följande typer av PDRA finns utgivna än så länge.

PDRA-G01

Den omfattar följande typ av flygning:

 • med drönare med maximalt mått på 3 meter och som genererar max kinetisk energi på 34 kJ
 • utom synhåll för fjärrpiloten, men med visuell övervakning av luftrummet
 • över glest befolkat område
 • lägre än 120 meter över den överflugna markytan och
 • i okontrollerat eller avgränsat luftrum.

Kinetiska energin räknas ut genom formeln (m∙ v2)/2, där m är massa (kg) och v är hastigheten (meter/sekund).

Om drönaren är av kategorin flygplan, ska hastigheten vid planflykt användas. Alltså, då drönaren flygs på en bestämd höjd, rakt fram och inte lutar åt något håll.

För övriga kategorier av drönare ska termineringshastigheten användas, alltså maximal hastighet vid fritt fall då drönaren slår emot markytan.

Lite mer speciella konstruktioner (till exempel gyrokopter) kan kräva andra metoder.

Mer information om hur man beräknar termineringshastigheten på NASA:s webbplats.

Läs mer om tillståndet PDRA-G01 och hur du ansöker om det

PDRA-G02

Den omfattar följande typ av flygning:

 • med drönare med maximalt mått på 3 meter och som genererar max kinetisk energi på 34 kJ
 • utom synhåll för fjärrpiloten
 • över glest befolkat område och
 • i avgränsat luftrum (t.ex. restriktionsområde).

Läs mer om tillståndet PDRA-G02 och hur du ansöker om det

PDRA-S01

Den omfattar följande typ av flygning:

 • med drönare med maximalt mått på 3 meter och maximal startvikt (MTOM) på upp till 25 kg
 • inom synhåll för fjärrpiloten
 • över ett kontrollerat markområde, som kan vara inom tätbebyggelse och
 • lägre än 120 meter över den överflugna markytan.

Läs mer om tillståndet PDRA-S01 och hur du ansöker om det

PDRA-S02

Den omfattar följande typ av flygning:

 • med drönare med maximalt mått på 3 meter och maximal startvikt (MTOM) på upp till 25 kg
 • utom synhåll för fjärrpiloten, men med visuell övervakning av luftrummet
 • över ett kontrollerat markområde inom glest befolkat område och
 • lägre än 120 meter över den överflugna markytan.

Läs mer om tillståndet PDRA-S02 och hur du ansöker om det

SORA (Specific Operation Risk Assessment) – en metodik för riskanalys

För övrig verksamhet och flygning, där det inte finns någon framtagen PDRA, behöver en komplett riskanalys göras för den tänkta verksamheten. Riskanalysen bifogas till ansökan. Analysen kan göras genom en metodik som kallas SORA. Beroende på var och hur verksamheten kommer att bedrivas samt med vilken drönare och vilken kompetens fjärrpiloterna har kommer detta genom SORA-metodik att ge en viss riskklassning. För den bestämda riskklassen finns det sedan ett antal specifika krav som måste uppfyllas.

Läs mer om tillståndet SORA och hur du ansöker om det

LUC (Light UAS Operator Certificate) – ett verksamhetstillstånd med privilegier

Ett alternativ till att söka tillstånd enligt PDRA eller SORA är att ansöka om LUC.

LUC är ett tillstånd som ges till en organisation eller ett företag, och i det ingår vissa privilegier. Dessa privilegier kan vara att få flyga enligt en PDRA utan att först ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Detsamma gäller en typ av flygning som inte finns utgiven som PDRA, men som ändå är en typ av aktivitet som redan genomförs av LUC-operatören.

För att få ett LUC behöver organisationen visa, bland annat genom ett säkerhetsledningssystem (SMS), att den har kompetensen att genomföra riskanalyser och själv bedöma om flygningen kan genomföras på ett säkert sätt.

Läs mer om tillståndet LUC och hur du ansöker om det

Hur går det till att ansöka om tillstånd?

När du skickat in en ansökan om tillstånd i den specifika kategorin kommer den först att registreras och tilldelas ett ärendenummer. När handläggningen påbörjats kommer du bli kontaktad av handläggaren för ärendet. Eftersom en ansökan om tillstånd i den specifika kategorin berör flera olika områden inom luftfarten, kan delar av ansökan behöva granskas av andra personer inom Transportstyrelsen. Din kontaktperson i ärendet är dock alltid den ansvariga handläggaren för ärendet. Under ärendets gång är det vanligt att det kan behövas vissa kompletteringar eller att det finns frågor som behöver besvaras innan ett beslut om tillstånd kan fattas.

Vad kostar tillståndet?

Avgifter för tillstånd i form av en operativ auktorisation (PDRA/SORA), eller en LUC, faktureras i efterhand. Avgiften är en löpande avgift och uppgår till 1400 kr per timme (handläggningstid). Total handläggningstid skiljer sig från fall till fall och varierar främst beroende på hur komplex och omfattande den sökta verksamheten är och hur pass komplett och korrekt ansökan är. En ungefärlig genomsnittlig totalkostnad ligger på 18200 kr för operativ auktorisation och 28000 kr för LUC. Den faktiska avgiften kan alltså variera och bli både lägre eller högre.

Förutom ovanstående avgift för handläggning av ansökan, tillkommer även en årsavgift. Du betalar årsavgift för den del av året som återstår (avgiften minskar kvartalsvis). Årsavgiften för en operativ auktorisation består av en grundavgift på 5100 kr, samt avgift för varje typ av operativ auktorisation på 1700 kr/auktorisation. Årsavgiften för LUC uppgår till 54000 kr.

Ett exempel: du ansöker och får i april månad en operativ auktorisation enligt PDRA och en operativ auktorisation enligt SORA. Den totala avgiften för handläggningen av bägge tillstånden uppgick till 21000 kr. Årsavgiften uppgår till 5100 kr i grundavgift, plus 2x1700 kr i tilläggsavgift för de två operativa auktorisationerna. Eftersom tillstånden utfärdades i april (andra kvartalet), behöver endast 3/4 av årsavgiften betalas under första verksamhetsåret. Totala avgiften det första verksamhetsåret blir alltså 21000 + ¾ (5100 + 2x1700) = 27375 kr.

Om du har frågor om avgifter, till exempel vad som gäller vid återbetalning av avgifter vid uppsägning, hittar du dessa i frågor och svar om avgifter inom luftfart.

Hur betalar jag?

I samband med att tillståndet skickas ut får du hem en faktura som avser avgiften för handläggningen av ansökan och årsavgiften. Kommande årsavgifter skickas sedan ut i början av varje år och avser kalenderåret (1 januari – 31 december).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!