Deklarera standardscenario

Från och med 1 januari 2024 är det möjligt att deklarera för UAS-verksamhet enligt standardscenario.

Standardscenario (STS) är en fördefinierad operation, beskriven i bilaga 1 till förordning (EU) 2019/947.

För att flyga enligt STS behöver operatören inte inneha en operativ auktorisation för att kunna bedriva verksamhet, utan operatören deklarerar sin verksamhet till Transportsyrelsen.

Är den verksamhet som du vill genomföra utanför ramen för STS-01 och STS-02, så måste du ansöka om tillstånd.
Läs mer om tillstånd och operativ auktorisation.

Operatören deklarerar och fjärrpilot hanterar sin utbildning via Drönarsidan.

Här nedan kan du läsa om de typer av verksamheter som kan genomföras inom STS-01 och STS-02 och även vilka krav som ställs på operatör och fjärrpilot.

Standardscenario STS-01

 • Inom synhåll (VLOS)
 • Över ett kontrollerat markområde som kan vara beläget i ett befolkat område
 • Kan endast flygas med en drönare som är C5-klassad
 • Utföras enligt procedurer beskrivna i den Operativa Manual som operatören ska ta fram
 • Fjärrpilot ska ha teoretisk och praktisk utbildning för STS-01

För att få mer detaljer om vad som gäller för STS-01, gå in på länken STS-01 EASA Easy Access Rules.

Standardscenario STS-02

 • Utom synhåll (BVLOS)
 • Avstånd upp till 1 km utan luftrumsobservatör
 • För avstånd längre än 1 km och upp till 2 km ska en luftrumsobservatör användas
 • Flygning ska ske över ett kontrollerat markområde
 • Kan endast flygas i ett glest befolkat område
 • Kan endast flygas med en drönare som är C6-klassad
 • Utföras enligt procedurer beskrivna i den Operativa Manual som operatören ska ta fram
 • Fjärrpilot ska ha teoretisk och praktisk utbildning för STS-02

För att få mer detaljer om vad som gäller för STS-02, gå in på länken STS-02 EASA Easy Access Rules.

Förtydliganden inom standardscenarion

Den operativa manualen ska beskriva operatörens organisation och de procedurer som ska följas vid den verksamhet som bedrivs.

För verksamhet inom standardscenario STS-01 och STS-02 hänvisar regelverket till bilaga 5 till (EU) 2019/947 där det beskrivs vad den operativa manualen ska innehålla.

För att få mer detaljer om vad en Operativ Manual enligt bilaga 5 ska innehålla, gå in på länken Operativ Manual för standardscenario enligt bilaga 5.

EASA har publicerat en mall för en Operativ Manual som operatören kan utgå ifrån och anpassa till sin verksamhet.
Du hittar mallen på EASA:s hemsida.


Kontrollerat markområde enligt artikel 2 till (EU) 2019/947

Ett markområde där ett UAS används och inom vilket UAS-operatören kan säkerställa att enbart medverkande personer är närvarande.

Ett kontrollerat markområde omfattar flyg- och beredskapsområde och markriskbuffert.

Markområde UAS

 

 

 

 

 

 

UAS-operatören kan skydda det kontrollerade markområdet med hjälp av stängsel eller använda andra metoder, beroende på vad som är lämpligt, med tanke på befolkningstätheten.

De medverkande personer som befinner sig inom området ska tydligt ha godkänt deras medverkan och vara införstådda med de risker som det kan innebära.

Inom synhåll (VLOS) enligt artikel 2 till (EU) 2019/947

En typ av drift av UAS där fjärrpiloten kan upprätthålla, utan hjälp, kontinuerlig visuell kontakt med det obemannade luftfartyget, vilket gör att denne kan kontrollera det obemannade luftfartygets flygbana i förhållande till andra luftfartyg, personer och hinder så att kollisioner undviks.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!