Tillsyn av biluthyrningstillstånd

Transportstyrelsen utövar tillsyn över de som har biluthyrningstillstånd. Vi får kontinuerligt in uppgifter från Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kronofogden som vi använder i vår tillsynsverksamhet.

För att konkurrensen inom biluthyrningsrörelse ska ske på lika villkor är det viktigt att de som bedriver biluthyrning följer lagen om biluthyrning.  Syftet är att det ska råda lika villkor på marknaden och att olämpliga aktörer tas bort från branschen. 

Återkallelse av biluthyrningstillstånd

Ett biluthyrningstillstånd kan återkallas om det har förekommit allvarliga missförhållanden i verksamheten eller i någon annan verksamhet som tillståndshavaren bedriver vid sidan av.

Exempel på allvarliga missförhållanden:

  • Tillståndshavaren, den ansvarige eller prövad person döms för ett allvarligt eller upprepade brott.
  • Det finns obetalda skatter och avgifter till staten.
  • Det finns skulder hos Kronofogden.
  • Företag som tillståndshavaren, den ansvarige eller prövad person bedriver vid sidan av går i konkurs.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet ska återkallas, kan Transportstyrelsen istället ge en varning.

Tillsynsavgift

Företag som har biluthyrningstillstånd kommer att behöva betala en årlig tillsynsavgift från och med år 2024. Storleken på avgiften beslutas varje år och för 2024 kommer den att vara 2 900 kronor. Transportstyrelsens tillsynsverksamhet är avgiftsfinansierad med målet att nå full kostnadstäckning. Tillsynsavgiften införs för att uppnå balans mellan inbetalda avgifter och Transportstyrelsens kostnader för tillsyn. Det handlar om kostnader för både personal och IT-system.

Transportstyrelsen skickar en avi med betalningsuppgifter till företaget i början av 2024. Avin skickas till den adress som företaget har registrerad hos Bolagsverket. Kontrollera därför att era kontaktuppgifter är uppdaterade där.

Om avgiften inte betalas så skickas en betalningspåminnelse och det tillkommer då en påminnelseavgift. Om tillsynsavgiften inte betalas trots påminnelse kommer den att gå vidare till Kammarkollegiet som skickar ett inkassokrav. Det tillkommer då ytterligare en avgift.

Bedriver ni inte längre biluthyrning?

Om ni vill att biluthyrningstillståndet ska återkallas, gör ni det genom att använda vår e-tjänst "Återkallelse av yrkestrafiktillstånd eller taxitrafiktillstånd på egen begäran".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!