Trafikansvarig

Hos juridiska personer som har taxitrafiktillstånd ska det finnas en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de bestämmelser som finns för taxibranschen - en trafikansvarig.

Det ställs krav på den trafikansvarige när det gäller yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende. Med trafikansvarig menas:

  • I aktiebolag och ekonomiska föreningar: verkställande direktör om det finns en sådan; annars en styrelseledamot som utsetts av bolaget eller föreningen
  • I handelsbolag: varje bolagsman

En trafikansvarig ska även utses i statliga och kommunala organ, privaträttsliga juridiska personer, ideella föreningar, stiftelser med flera.

Den trafikansvarige ska kunna styrka sitt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov som Trafikverket anordnar.

I en enskild firma är det den fysiske personen som ska uppfylla kravet på yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende.

Viktig information för dig som är trafikansvarig

Här finns information om områden som du som trafikansvarig är ansvarig för. Det är viktigt att verksamheten har bra rutiner och följer upp att taxitrafiken bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Överföring av taxameteruppgifter

Taxameteranvändning

Fordonsanmälan

Vilotidsregler

Prisinformation 

Trafikregler

Skatteverkets information för företagare

Byte av trafikansvarig

Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla. Om ändringen inte anmäls riskerar företaget att få en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

Du anmäler ändring av trafikansvarig eller kretsen av prövade personer genom att använda e-tjänsten ”Utbyte av trafikansvarig eller annan personal”.

Utbyte av trafikansvarig eller annan personal

 

Övriga prövade personer

Följande personer prövas i övrigt, om de inte är trafikansvariga

  • den verkställande direktören och annan som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
  • de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse och
  • bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!