Ansökan om taxitrafiktillstånd

Du som söker ska uppfylla de krav som ingår i lämplighetsprövningen - krav på yrkeskunnande, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om taxitrafiktillstånd. Handläggningen av ärendet startar inom fem till sju veckor från betaldatum. Vi hanterar betalda ansökningar i turordning.  

Ansökan om taxitrafiktillstånd

Du ansöker om taxitrafiktillstånd genom att använda vår e-tjänst Yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd – ansök som finns här på hemsidan. Du som ansöker om tillståndet behöver logga in med e-legitimation.

Läs igenom vilka dokument som du ska bifoga och ha dessa redo innan du gör ansökan.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten för att göra ansökan kan du använda blankett "TSTRY1201 Ansökan om att bedriva taxitrafik" som du hittar här på hemsidan.

Bolaget som ansöker om taxitrafiktillstånd ansöker genom att använda vår e-tjänst Yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd - ansök som finns här på hemsidan. Den person som är behörig att företräda bolaget behöver logga in med e-legitimation. 

Läs igenom vilka dokument som ni ska bifoga och ha dessa redo innan ni gör ansökan.

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänsten för att göra ansökan kan ni använda blankett "TSTRY1201 Ansökan om att bedriva taxitrafik" som ni hittar här på hemsidan.

Vilka dokument ska jag skicka in?

Den som ansöker om taxitrafiktillstånd måste alltid skicka med handlingar som visar att personen eller bolaget uppfyller kravet på ekonomiska resurser. Du som söker ska förfoga över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje ytterligare fordon du vill använda.

Blankett för redovisning av ekonomiska resurser

Om du som ansöker ska bedriva verksamheten i enskild firma ska du fylla i blankett TSVY7004 som finns här på hemsidan. På blanketten ska du fylla i hur många fordon du vill använda i verksamheten och uppgifter om tillgångar och skulder. På sidan 3 på blanketten finns förklaringar till vad vi menar med de olika begreppen som används i den ekonomiska ställningen. Uppgifterna i blanketten får vara max två månader gamla.

Om det är ett bolag som ansöker så ska ni fylla i blankett TSVY7005. Om bolaget har en auktoriserad eller godkänd revisor så kan revisorn bestyrka uppgifterna på blanketten.

Uppgifterna som framkommer på blanketten för redovisning av ekonomiska resurser ska styrkas.

Ekonomisk översikt/engagemangsbild

Uppgifter om tillgångar (bankmedel, kassa, bank) ska styrkas med en ekonomisk översikt/engagemangsbild från din bank. Vad utdraget kallas varierar från bank till bank. Det ska vara ett utdrag som visar en sammanställning av alla dina tjänster hos banken.  

Om det framkommer uppgifter om lån i utdraget behöver du även skicka in underlag som visar hur mycket du amorterar på lånet varje månad. Det kan vara till exempel en kopia av din senaste låneavi.

Kreditupplysningsutdrag (gäller enskild firma)

Du som har en enskild firma behöver behöver skicka in ett registerutdrag från ett kreditupplysningsföretag eller motsvarande. Utdraget får inte vara äldre än en månad. Utdraget ska innehålla uppgift om aktuella lån/krediter (belopp) och långivare/kreditgivare (namn). Om du inte har några lån/krediter ska det framgå av utdraget. Observera att inte alla kreditupplysningsföretag lämnar ut uppgift om aktuella lån/krediter och långivare/kreditgivare. Du måste själv säkerställa att ditt intyg innehåller rätt uppgifter.

Balansrapport eller årsredovisning

Om du ansöker har pågående näringsverksamhet i en enskild firma eller är ett bolag ska du skicka in ett periodbokslut/balansrapport som inte är äldre än två månader. Alternativt kan du skicka in  ett årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader. 

Värderingsintyg

Om du har tagit upp en bostad eller fastighet som en tillgång behöver du styrka värdet på den. Det gör du genom att skicka in ett köpekontrakt eller värderingsintyg som inte är äldre än sex månader. Om du vill använda taxeringsvärdet i beräkningen kan du skicka kopia av din senaste inkomstdeklaration där uppgiften framkommer.

Andra intyg och underlag

Transportstyrelsen kan komma att begära in ytterligare handlingar gällande ekonomin när ansökan prövas. I så fall kommer du att få besked via brev.

Du som har vistats utomlands under de senaste fem åren måste skicka motsvarande polisregisterutdrag från det eller de länder du har vistats i. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för kriminalregister. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du ansöka om utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister hos Polisen i Sverige.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Du måste även lämna in ett utdrag från den myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. 

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

Tänk på att det ibland kan ta lite tid att få intyg från andra länder och att intyg som inte är på svenska eller engelska måste översättas av Transportstyrelsen innan det går att ta ställning till innehållet i intyget som skickats in till Transportstyrelsen.   

När du ansöker om taxitrafiktillstånd ska du fylla i vem eller vilka som ska vara trafikansvariga. Den trafikansvarige har ett särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de bestämmelser som finns för taxibranschen. Den som är trafikansvarig ska ha godkänt yrkeskunnande för taxitrafik. Kravet på yrkeskunnande är uppfyllt av den som är godkänd på de skriftliga proven för yrkeskunnande för taxitrafik hos Trafikverket.

Fysiska personer som söker taxitrafiktillstånd måste själva vara trafikansvariga. För bolag måste den som anmäls som trafikansvarig vara verkställande direktör om det finns en sådan i bolaget. I annat fall är det den styrelseledamot som bolaget  utsett.

Observera att om du söker taxitrafiktillstånd för kommanditbolag eller handelsbolag så är i normalfallet varje bolagsman trafikansvarig. Det betyder att om det finns flera bolagsmän är samtliga  trafikansvariga i bolaget. Alla bolagsmän ska därmed också ha godkänt yrkeskunnande för taxitrafik

Du kan inte göra en fordonsanmälan innan din ansökan om taxitrafiktillstånd har godkänts av Transportstyrelsen.

Om du får ett tillstånd använder du vår e-tjänst Fordon i yrkestrafik för att anmäla fordon i taxitrafik. Du ska samtidigt anmäla vilken redovisningscentral som taxametern överför uppgifter till.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

Ibland behöver Transportstyrelsen fler uppgifter från dig eller bolaget för att kunna bedöma om kraven för att få taxitrafiktillstånd är uppfyllda. Vi skickar då ett brev med ett svarsdatum. Brevet kallas för begäran om komplettering. Läs noga igenom brevet för att få veta vilka uppgifter som Transportstyrelsen behöver. 

Om Transportstyrelsen informerar dig att du behöver komplettera din ansökan med ytterligare dokument kan du göra detta genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst Komplettera ärende med dokument. Du kan även komplettera ditt ärende genom att skicka dokumenten med post till Transportstyrelsen.

  • Tänk på att intyg från andra länder måste skickas i original.

Om Transportstyrelsen bedömer att du eller någon i den så kallade prövningskretsen i ett bolag inte uppfyller ett eller flera krav för att kunna få ett taxitrafiktillstånd kommer vi att skicka ett brev till dig. Brevet kallas för en underrättelse. 

Exempel på situationer när Transportstyrelsen skickar en underrättelse:

  • Du har fått böter flera gånger för att du brutit mot trafikreglerna.
  • Du har dömts för ett eller flera brott.
  • Du har skulder hos Kronofogden.
  • Du har ett annat bolag som har skulder hos Kronofogden. 
  • Du har haft ett annat bolag som har gått i konkurs. 
  • Du har eller har haft ett taxibolag som har bristande överföringar av taxameteruppgifter till en redovisningscentral. 

I underrättelsen står ett datum som du senast ska svara på brevet. Efter det datumet kommer utredaren på Transportstyrelsen att fatta ett beslut. 

Enklaste sättet att svara på Transportstyrelsens underrättelse är att du laddar upp ditt brev i vår e-tjänst Komplettera ärende med dokument

När Transporstyrelsen har prövat ansökan skickas ett beslut. Om du har fått ett brev med ett svarsdatum kommer beslutet i de flesta fall att skickas när svarsdatumet har passerat. 

Om du eller bolaget får taxitrafiktillstånd gäller beslutet från den dagen som beslutet har fattats. Uppgifterna om tillståndet registreras i vägtrafikregistret samma dag.

Om du eller bolaget får avslag på ansökan på grund av att du som söker eller en person i den så kallade prövningskretsen i ett bolag bedöms vara olämplig, kommer personen eller personerna att få en olämplighetstid. Under tiden som en person har en olämplighetstid kan inte personen ansöka på nytt om taxitrafiktillstånd. En olämplighetstids längd sträcker sig från sex månader till fem år. Det framgår i beslutet hur lång olämplighetstid som Transportstyrelsen har bestämt. 

 

Det går att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen. Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Överklagandet måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten men du skickar ditt överklagande till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!