Tillsyn av taxiförare

Transportstyrelsen utövar tillsyn över de som har taxiförarlegitimation. Tillsynen är till för att stärka trafiksäkerheten och passagerarnas krav på trygghet och säkerhet och se till att inga taxiförare är olämpliga.

Ingripande mot taxiförarlegitimation kan ske om föraren har en sjukdom, har begått brott eller om det förekommer andra missförhållanden. En tillsyn kan resultera i en återkallelse av taxiförarlegitimationen, en varning, ett villkor eller att Transportstyrelsen väljer att inte ingripa alls. Transportstyrelsen prövar om taxiföraren är fortsatt lämplig som taxiförare.

Det är denna prövning som är vår tillsyn. Tranportstyrelsen meddelar dig via ett brev om ett eventuellt ingripande mot din taxiförarlegitimation. Det är detta som kallas underrättelse. 

Frågor och svar om tillsyn

Transportstyrelsen utövar tillsyn över de personer som har taxiförarlegitimation. Tillsynen är till för att kontrollera att förarna följer lagen, att förarna inte får konkurrensfördelar, att vägarna är trafiksäkra och att inga olämpliga taxiförare kör taxi.

Avgiften för tillsyn är en årlig avgift som skickas ut till alla innehavare av taxiförarlegitimation i början av året. Om du har digital brevlåda kommer betalningsavin skickas dit.

Tillsynsavgiften är på 175 kronor.

Avgiften styrs av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Ja, eftersom du kan köra taxi igen om du väljer att förnya taxiförarlegitimationen. Väljer du att inte förnya taxiförarlegitimation så skickas taxiförarlegitimationen (kortet) inte ut till dig och du kan inte köra taxi. Men din behörighet att köra taxi finns kvar. Du kan alltså förnya din taxiförarlegitimation, få ett nytt kort och börja köra taxi igen. Din behörighet är giltig fram tills att du förklarar den ogiltig eller Transportstyrelsen återkallar din legitimation. 

Om avgiften inte betalas så skickas en betalningspåminnelse och det tillkommer då en påminnelseavgift. Om tillsynsavgiften inte betalas trots påminnelse kommer den att gå vidare till Kammarkollegiet som skickar ett inkassokrav. Det innebär att ytterligare en avgift tillkommer.

Läs mer om tillsynsavgifter för yrkestrafik

Om du inte längre önskar behålla din taxiförarlegitimation kan du begära att din taxiförarlegitimation ogiltigförklaras. Det kan du göra genom att använda vår e-tjänst Taxiförarlegitimation – ogiltigförklaring på egen begäran.

Alternativt genom att fylla i blankett TSVY7039 och skicka till:

Transportstyrelsen

701 98 Örebro. 

Ja, om du inte har ogiltigförklarat din taxiförarlegitimation innan tillsynsavgiften har skickats ut.

Nej, vill du köra taxi igen behöver du ansöka om en ny taxiförarlegitimation. För att få en ny taxiförarlegitimation behöver man uppfylla vissa krav. Du kan läsa mer om detta på Ansökan om taxiförarlegitimation.

Transportstyrelsen har tagit emot information som gör att vi behöver se över din lämplighet som taxiförare.

Transportstyrelsen har tagit emot information som gör att vi behöver se över din lämplighet som taxiförare. Vi har därför skickat dig en underrättelse.

I underrättelsen framgår varför Transportstyrelsen ser över innehavet av din taxiförarlegitimation och underrättelsen ger dig möjlighet att yttra dig i ärendet innan Transportstyrelsen fattar ett beslut.

Om du vill yttra dig i ditt ärende behöver du göra det inom den tid som finns angiven i underrättelsen. Ett yttrande innebär att du redogör din åsikt över det som står i underrättelsen.

Transportstyrelsen kommer att fatta beslut efter att datumet i underrättelsen har passerat även om yttrande kommer in före datumet, och oavsett om du väljer att yttra dig eller inte.

Enklaste sättet att svara på Transportstyrelsens underrättelse är att ladda upp ett brev i vår e-tjänst komplettera ärende med dokument.  

Komplettera ärende med dokument

Transportstyrelsen kan besluta om varning, återkallelse av din taxiförarlegitimation, att din taxiförarlegitimation ska förenas med ett villkor eller att inte ingripa alls.

Taxiförarlegitimationen kan återkallas på grund av brott eller sjukdom. Har du en sjukdom kan vi också meddela villkor att skicka in läkarintyg efter en viss tid.

Om du meddelas en varning är det för att göra dig uppmärksam på att brott eller förseelser påverkar din lämplighet som taxiförare och ger dig möjlighet att fortsätta arbeta som taxiförare förutsatt att du inte döms för fler brott eller förseelser.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att taxiförarlegitimationen återkallas kan du få en varning. En varning registreras i vägtrafikregistret och beaktas vid framtida tillsyn. Om du upprepar det du varnats för eller annan misskötsamhet tillkommer kan taxiförarlegitimationen återkallas.

Transportstyrelsen får kontinuerligt uppgifter från Polisen om taxiförare som begår brott. Om brottet eller brotten påverkar passagerare säkerhet eller trafiksäkerhet i sådan stor grad att du inte längre anses vara lämplig som taxiförare så kommer din taxiförarlegitimation att återkallas. När taxiförarlegitimationen återkallas så beslutar Transportstyrelsen om en olämplighetstid på lägst tre och högst fem år.

Det behöver inte finnas ett direkt samband mellan brottet och yrkesutövningen för att Transportstyrelsen ska kunna ingripa mot någons taxiförarlegitimation.

Om du har en pågående olämplighetstid får du inte arbeta som taxiförare.  Vill du köra taxi igen när olämplighetstiden gått ut måste du ansöka om taxiförarlegitimation på nytt. Transportstyrelsen kan inte pröva en ny ansökan förrän din olämplighetstid har gått ut.

Ja, överträdelser av trafikregler samt överträdelser mot taxitrafiklagen och taxitrafikförordningen kan göra att din taxiförarlegitimation återkallas.

Den som till exempel har epilepsi, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan i vissa fall få ha taxiförarlegitimation på villkor att han eller hon regelbundet lämnar läkarintyg till Transportstyrelsen. Transportstyrelen får information från sjukvården om en taxiförare har några medicinska förhållanden som behöver utredas. Mer information om vilka medicinska förhållanden som kan innebära att man inte får ha taxiförarlegitimation, eller måste lämna läkarintyg, finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort med mera.

Om Transportstyrelsen bedömer att det krävs en åtgärd gällande innehavet av taxiförarlegitimation på grund av sjukdom eller skada så kan Transportstyrelsen förelägga om ett läkarintyg gällande de medicinska förhållanden som behöver utredas.

I föreläggandet står ett datum där läkarintyget ska inkomma till Transportstyrelsen. Efter det datumet kommer Transportstyrelsen att fatta ett beslut.

Transportstyrelsen kan också skicka en underrättelse på grund av sjukdom eller skada.

Om taxiförarlegitimationen är beviljad med villkor att skicka in läkarintyg efter en viss tid till Transportstyrelsen och läkarintyget inte skickas in så kan legitimationen återkallas. Om du inte skickar in läkarintyget vet  Transportstyrelsen inte om du uppfyller de medicinska krav som krävs för att köra taxi. Det är ditt ansvar att skicka in läkarintyget till Transportstyrelsen. När du ska skicka in läkarintyg framgår av ditt beslut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!