Biluthyrning

Det krävs tillstånd för att hyra ut personbilar och andra fordon yrkesmässigt.

Ett företag som bedriver biluthyrning ska ha en person som är särskilt ansvarig för verksamheten. Personen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler, god branschsed och att den uppfyller kraven på god trafiksäkerhet. Om verksamheten bedrivs i enskild firma så är det näringsidkaren själv som är ansvarig.

Årlig tillsynsavgift

Företag som har biluthyrningstillstånd kommer att behöva betala en årlig tillsynsavgift från och med år 2024. Storleken på avgiften beslutas varje år och för 2024 kommer den att vara 2 900 kronor.

Om ni inte längre bedriver biluthyrning kan ni återkalla tillståndet. Det gör ni antingen

  • genom att använda vår e-tjänst Återkallelse av yrkestrafiktillstånd eller taxitrafiktillstånd på egen begäran

eller

  • genom att fylla i och skicka in blankett TSTRY1320 till Transportstyrelsen
    701 98 Örebro.

Prövning

Transportstyrelsen prövar att den som ansöker om tillstånd är lämplig att bedriva uthyrningsrörelse. Den sökande måste uppfylla krav på bland annat yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra skyldigheter mot det allmänna samt laglydnad i övrigt.

Prövningen omfattar den sökande, som kan vara en fysisk person (enskild firma) eller en juridisk person (till exempel ett aktiebolag).

I fråga om juridiska personer omfattar prövningen också personer som kan bestämma över verksamheten. Det gäller den verkställande direktören och andra personer i företagets ledning, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är aktieägare eller närstående till aktieägare samt bolagsmännen i handels- och kommanditbolag. Den som ska vara ansvarig för uthyrningsverksamheten i ett bolag kan, men behöver inte, vara ägare eller sitta i bolagets styrelse. Vem som räknas som närstående anges i konkurslagen (1987:672).

Personen som har rollen som ansvarig ska vara bosatt i Sverige. För en tillståndshavare som har sitt säte eller är bosatt inom EES får dock den eller de ansvariga vara bosatta inom EES-området.

Yrkeskunnande

Personen som har rollen som ansvarig för verksamheten ska ha yrkeskunnande för yrkesmässig biluthyrning. Med yrkeskunnande avses sådana kunskaper som behövs för att driva en uthyrningsrörelse, t.ex. kunskaper inom följande områden:

  • juridik,
  • företagsledning,
  • tillstånd för uthyrningsrörelse,
  • tekniska normer,
  • driftförhållanden,
  • trafiksäkerhet.

Den som ansöker om tillstånd ska skicka in handlingar som visar att den som ska ansvara för verksamheten har ett yrkeskunnande. Ett sätt att styrka sitt yrkeskunnande är att gå en utbildning om yrkeskunnande för yrkesmässig biluthyrning. Den som vill uppvisa yrkeskunnande på annat sätt än genom sådan utbildning ska skicka in intyg som styrker att han eller hon har skaffat sig yrkeskunnande på annat sätt. Intyget ska vara skrivet av en oberoende part. Det betyder att den som ska vara ansvarig för verksamheten (eller närstående till den ansvarige) inte kan skriva intyget själv.

Läs mer om ansökan om tillstånd för biluthyrning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!