Biluthyrning

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt hyra ut personbilar och andra fordon.

Lagen om biluthyrning (1998:492) gäller yrkesmässig uthyrning av personbilar, lastbilar, bussar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år. Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse. Om det är en juridisk person (till exempel ett aktiebolag) som driver verksamheten ska det finnas en eller flera personer inom företaget som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och god branschsed samt enligt kraven på trafiksäkerheten.

Prövning

Transportstyrelsen prövar om den sökande är lämplig att bedriva uthyrningsrörelse. Den sökande måste uppfylla vissa krav på bland annat yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra skyldigheter mot det allmänna samt laglydnad i övrigt.

Prövningen omfattar den sökande, som kan vara en fysisk person (enskild firma) eller en juridisk person (till exempel ett aktiebolag). I fråga om juridiska personer omfattar prövningen också personer som kan bestämma över verksamheten. Det gäller den verkställande direktören och andra personer företagets ledning, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är aktieägare eller närstående till aktieägare samt bolagsmännen i handels- och kommanditbolag.

Yrkeskunnande

I fråga om juridiska personer gäller kravet på yrkeskunnande den som är ansvarig för verksamheten.

Med yrkeskunnande avses sådana kunskaper som behövs för att driva en uthyrningsrörelse: juridik, företagsledning, tillstånd för uthyrningsrörelse, tekniska normer, driftförhållanden och trafiksäkerhet . Kravet på yrkeskunnande anses uppfyllt av den som har blivit godkänd vid en särskilt utbildning (anordnas av Biluthyrarna Sverige - Biluthyrningsbranschens riksförbund). Den sökande måste ha gått utbildningen inom tre år innan han eller hon ansöker om tillstånd till uthyrningsrörelse. Transportstyrelsen prövar om den sökande har skaffat yrkeskunnande på annat sätt om han eller hon inte har gått utbildningen.

Läs mer om ansökan om tillstånd för biluthyrning