Sjötrafikrapporteringssystem (SRS)

Ett sjötrafikrapporteringssystem (SRS=Ship Reporting System) är ett system för rapportering och som samlar in och förmedlar information av betydelse för fartygens säkra framförande, skyddet av miljön och räddningstjänsten.

IMO:s sjösäkerhetskommitté (Maritime Safety Committee, MSC) beslutar om ett område på internationellt vatten ska godkännas att vara ett obligatoriskt eller ett frivilligt SRS.

Transportstyrelsen är utpekad behörig myndighet för SRS i Sverige.

Befälhavare på fartyg som passerar in i ett område med ett av IMO antaget och gällande obligatoriskt sjötrafikrapporteringssystem (SRS) är skyldig att följa de regler som finns för sjötrafikrapporteringssystemet (SRS) och ska därmed lämna de uppgifter som systemet kräver.

IMO rekommenderar även att befälhavare bör lämna uppgifter till de frivilliga sjötrafikrapporteringssystemen (SRS).

En lista med giltiga obligatoriska och frivilliga SRS finns att ladda ner under Relaterad information. I denna lista finns referenser till vilka IMO-dokument som man kan hämta detaljerad information om från respektive SRS. Observera att det kan finnas fler frivilliga SRS förutom de som är angivna i listan då vissa kan ha tillkommit genom andra navigeringsåtgärder. Transportstyrelsen tar tacksam emot information om de SRS som inte finns omnämnda i listan. 

I filen IMO-dokument SRS finns dessa dokument åtkomliga. Observera att om inte Internet Explorer används så syns inte innehållet med bokmärken.

Sjötrafikrapporteringssystem (SRS) redovisas i sjökort och finns förtecknade i Sjöfartsverkets publikation Ufs A samt, om de antagits av IMO, i IMO:s publikation Ships’ Routeing,  de finns även angivna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS).

SRS i Östersjön

Inom Östersjön finns det obligatoriska sjötrafikrapporteringssystem (SRS) på följande platser:

  • Öresund (SOUNDREP - Sverige, Danmark)
  • Stora Bält (BELTREP - Danmark)
  • Finska viken (GOFREP - Finland, Estland, Ryssland)
  • Gdanskbukten (GDANREP - Polen)

SOUNDREP i Öresund är sedan den 1 september 2011 ett obligatoriskt sjötrafikrapporteringssystem (SRS) som utövas gemensamt av Sverige och Danmark.