Fartygsrapportering

 Den 1 oktober 2015 öppnades portalen Maritime Single Window (MSW) för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till ett fartygsanlöp och som tidigare gjorts i bl.a. SafeSeaNet Sweden (SSNS). Portalen tar hand om de krav på förenkling av fartygsrapportering som ställs i EU-direktiv 2010/65/EU.

De tekniska systemen vid de berörda myndigheterna (Sjöfartsverket, Kustbevakningen & Tullverket) har kopplats på i olika etapper.

Rapportering av sjöfartsskyddsinformation driftsattes den 16 mars 2016, vilket numera vidarebefordras från MSW till Kustbevakningen för vidare hantering.

Från den 1 juni 2016 sker även all rapportering vid in- och utklarering av fartyg till Tullverket elektroniskt via MSW.

Single Window verklighet från den 1 oktober 2015

Från 1 oktober 2015 ska ankomst- & avgångsanmälan som tidigare gjorts i SafeSeaNet Sweden (SSNS) göras elektroniskt i Maritime Single Window (MSW) och samtidigt integreras Göteborgs Hamns anmälningssystem. Uppgifter som då berörs är bland annat ankomstanmälan, ATA/ATD, farligt gods och avfall samt om man är föremål för en utökad inspektion. 

Syftet med portalen är att förenkla fartygsrapporteringen och minska sjöfartsnäringens administrativa börda genom att införa en enda kontaktpunkt dit fartygen, eller deras ombud, ska rapportera elektroniskt.

MSW är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplat till ett fartygsanlöp. MSW förvaltas av Sjöfartsverket, men är ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Kustbevakningen, Tullverket och Transportstyrelsen. Läs mer om MSW, de olika etapperna, inloggning och användarstöd på Sjöfartsverkets webbplats

Fartygsanmälan

Fartyg som är på väg till en svensk hamn eller ankarplats på svenskt sjöterritorium, ska rapportera vissa ankomstuppgifter.

Uppgifterna är obligatoriska och ska lämnas elektroniskt till Sjöfartsverket via MSW på det sätt som verket anvisar.

Generellt gäller att fartyg med en bruttodräktighet av minst 300 ton samt fiskefartyg, traditionsfartyg samt fritidsbåtar med en längd av 45 meter eller mer är skyldiga att rapportera.

För att kunna rapportera i MSW krävs en behörighet. Du ansöker om behörighet hos Sjöfartsverket.

Farligt godsanmälan

Fartyg med farligt eller förorenande gods som avgår från en svensk hamn eller ankarplats eller fartyg som kommer från en hamn utanför EU och är på väg till en svensk hamn eller ankarplats ska, oavsett storlek, rapportera farligt eller förorenande gods.

Farligt godsanmälan vid avgång ska göras senast vid avgång från svensk hamn.

Farligt godsanmälan vid ankomst från icke EU-hamn ska göras:

- senast vid avgång från lastningshamnen, eller

- så snart som destinationshamnen eller ankarplatsen är känd, om denna information inte är tillgänglig vid avgången.

Avfallsanmälan

Fartyg som anlöper en svensk hamn ska förhandsanmäla avlämning av:

  • sludge, oljehaltigt länsvatten och oljerester
  • lastrester av skadliga flytande ämnen i bulk
  • lastrester av skadliga ämnen i förpackad form
  • toalettavfall
  • fast avfall

Rapportering av ATA och ATD

Utländska fartyg ska rapportera sin faktiska ankomst och faktiska avgångstid (förkortas ATA respektive ATD från engelskans actual time of arrival/departure) vid varje besök i svensk hamn.

Rapporteringen ska göras till MSW och uppgifterna används vid hamnstatskontrollverksamheten.

Sjöfartsverket underlättar rapporteringen av ATA/ATD-informationen automatisk genom att inhämta uppgifter från fartygens AIS. I de fall då AIS inte är operativ ska rapporteringen ske manuellt i MSW. Ansvaret att uppgifterna finns inrapporterade i systemet ligger dock ytterst på befälhavaren.  

Något undantag för fartyg i linjetrafik eller motsvarande finns inte, vilket innebär att även passagerarfärjor måste rapportera ankomst- och avgångstid.

Det är viktigt att ATA/ATD-rapporteringen görs skyndsamt. Det finns flera regler för om tiden kommer att registreras eller inte, bl.a. gäller att:

  • ATA/ATD får inte rapporteras mer än tre timmar före aktuell tidpunkt
  • ATD får inte rapporteras före ATA

Observera att det är viktigt att rätt datum anges eftersom ATA/ATD inte kan ändras i efterhand.

När ska rapporteringarna göras?

Generellt gäller att rapporteringarna (förutom för ATA/ATD) ska göras:

  • minst 24 timmar före ankomst, eller
  • senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan kommer att vara mindre än 24 timmar, eller
  • om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under resan, så snart som dessa uppgifter är tillgängliga.

Övrig rapportering

Det kan finnas ytterligare krav på rapportering på fler grunder, till exempel beroende på fartygets tillsynsperioder, olika händelser, med mera.

Hamnstatskontroll

För information om till exempel hamnstatskontroll och anmälan om utökad inspektion, läs mer på Transportstyrelsens webbsida om tillsyn

Tillbud eller sjöolycka

För information om rapportering av tillbud eller sjöolycka, läs mer på Transportstyrelsens webbsida om olyckor och tillbud.

Vill du rapportera ett oljeutsläpp kontakta Kustbevakningen.  

Förhandsanmälan av sjöfartsskydd

För information om förhandsanmälan av sjöfartsskydd, läs mer på Transportstyrelsens webbsida om sjöfartsskydd.

Information om sjöfartsskydd finns även hos Kustbevakningen.

Förhandsanmälan ska från den 16 mars 2016 göras till MSW.

Rapportering i eller utanför VTS-områden

För information om rapportering i eller utanför VTS-områden, läs mer på Transportstyrelsens webbsida om sjötrafikinformation.

Regelverk

Den 1 juni 2015 trädde nya regler i kraft med anledning av övergången till den nya portalen, MSW. De ändrade reglerna bygger främst på ändringar i rapporteringsdirektivet 2010/65/EU.

Ovanstående länkhänvisningar till Transportstyrelsens föreskrifter är gjorda till den övergripande informationen om föreskriften och dess ändringar. Konsoliderade elektroniska utgåvor finns publicerade, men var uppmärksam på om den senaste ändringen är infogad. Observera att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!