Linjefart, regelbunden luftfart

Här kan du läsa om vad som gäller avseende trafiktillstånd för reguljärflygningar.

Linjefart är luftfart i regelbunden trafik som består av en serie flygningar där varje flygning utförs med luftfartyg för befordran av passagerare, gods eller post mot betalning, på ett sådant sätt att det på varje flygning finns platser som allmänheten kan köpa på individuell basis (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess agenter eller återförsäljare); vidare bedrivs denna serie av flygningar så att den betjänar trafiken mellan samma flygplatser, två eller flera, antingen enligt en utgiven tidtabell, eller så regelbundet eller tätt att flygningarna utgör en tydlig och planmässig serie. 

Riktliner för fördelning av begränsade trafikrättigheter.

Tillstånd att bedriva linjefart

Utländska lufttrafikföretag som är hemmahörande i ett icke EU-land ska hos Transportstyrelsen ansöka om godkännande av trafikprogram (sommar- och vintertidtabell) för luftfart i regelbunden trafik till och från Sverige i enlighet med villkor i luftfartsavtal alternativt koncessionsvillkor.

Svenska och europeiska flygföretag som vill flyga från Sverige till ett icke EU-land, ska hos Transportstyrelsen ansöka om tillstånd att bedriva linjefart i enlighet med luftfartsavtal alternativt koncessionsvillkor samt godkännande av trafikprogram (sommar- och vintertidtabell).

Grundläggande krav

Grundläggande krav att lufttrafikföretaget eller luftfartygsoperatören ska få bedriva linjefart är att:

  1. i Sverige förfallna luftfartsavgifter är betalda
  2. lufttrafikföretaget eller luftfartygsoperatören ska kunna visa att de fullgör den försäkringsplikt som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
    (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.

TCO-auktorisation

För lufttrafikföretag från tredje land krävs även TCO-auktorisation enligt kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden som avser flygdrift som utförs av operatörer från tredje land.  

Tillstånd att flyga frakt från tredje land (ACC3)

I enlighet med förordning (EU) 2015/1998 krävs ett godkännande som lufttrafikföretag som transporterar flygfrakt eller flygpost till EU från tredje land (ACC3). Som EU räknas förutom  medlemsländerna även Norge, Island och Schweiz.

Ett ACC-3 godkännande ska finnas för varje enskild destination. För EU-lufttrafikföretag är det den myndighet som utfärdat drifttillståndet (AOC) som ansvarar för godkännandet. För lufttrafikföretag från tredje land är det den myndighet som anges i bilagan till förordning (EU) nr 394/2011 som är ansvarig för godkännandet. Ett godkännande gäller för trafik från den aktuella destinationen till samtliga länder inom EU.

Ett giltigt ACC-3 godkännande är en förutsättning för trafiktillstånd vid transport av frakt eller post. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!