Charterflygningar, icke regelbunden luftfart

Charterflygning är en icke regelbunden lufttransport mot betalning för passagerare med luftfartyg som är typgodkänt för befordran av fler än tio passagerare eller av frakt med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är 5 700 kg.

Serieflygning är fler än fyra charterflygningar inom två månader till samma destination

Grundläggande krav

Grundläggande krav för att lufttrafikföretaget eller luftfartygsoperatören ska få bedriva lufttransporter mot betalning är att:

  • i Sverige luftfartsavgifter är betalda
  • Lufttrafikföretaget eller luftfartygsoperatören ska kunna visa att de fullgör den försäkringsplikt som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
    (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer

TCO-auktorisation

För lufttrafikföretag från tredje land krävs även TCO-auktorisation enligt kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden som avser flygdrift som utförs av operatörer från tredje land.

Särskilda krav för charterflygningar

För att få bedriva charterflygningar ska även följande krav uppfyllas:

  • Företaget som utför flygningen har en operativ licens enligt förordning (EG) nr 1008/2008 eller motsvarande tillstånd i det land till eller från vilket flygningarna ska ske
  • Luftfartygets hela utnyttjade kapacitet ska vara förhyrd av en eller flera chartrare
  • Destinationen ska bestämmas av chartraren
  • Passagerarbiljetter får inte erbjudas allmänheten direkt av lufttrafikföretaget eller dess agenter 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!