Starta flygbolag

Att starta ett nytt flygföretag för att bedriva förvärvsmässig luftfart.

Den här informationen är till för att ge en kortfattad och översiktlig uppfattning om de krav som gäller för att få starta ett nytt flygföretag. För detaljerad information hänvisas till respektive regelverk.

(Om den här informationen skulle avvika från det som framgår av regelverket, gäller regelverket)

Information om ledningssystem och kravbilder på ledningspersonal inom AOC hittar du här.

Operativt drifttillstånd, AOC

Om företaget ska transportera passagerare och/eller gods med flygplan eller helikopter krävs ett drifttillstånd, AOC (Air Operator Certificate) i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) Nr 965/2012, Air Operations (vanligen benämnd EASA-OPS).

Luftvärdighetsorganisation, CAMO

Det finns krav på egen luftvärdighetsorganisation, en CAMO, Continuing Airworthiness Management Organisation, i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) Nr 1321/2014. Mer information finns på sidan Nytt CAMO-tillstånd.

Operativ Licens, OL

Företaget ska ansöka om operativ licens som reglerar utfärdandet av tillstånd för EG-lufttrafikföretag, deras rätt att utöva lufttrafik inom gemenskapen samt prissättningen av lufttrafik inom gemenskapen. Villkoren för denna återfinns i förordning (EG) Nr 1008/2008. Läs mer under Operativa licenser i menyn.

Luftfartsskydd/security

Krav på säkerhetsgodkännande regleras i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) och kravbilden bygger på av förordning (EG) Nr 300/2008 och förordning (EU) 2015/1998. Läs mer under Luftfartsskydd - security i menyn.

Luftfartyg

De luftfartyg som ska användas i lufttrafikföretaget ska vara godkända av EASA.

Besättningsmedlemmars behörigheter

För utbildning till certifikat och typbehörigheter gäller bestämmelserna i Kommissionens Förordning (EU) nr 1178/2011, Air Crew, Part-FCL (Flight Crew Licensing). Initial säkerhetsutbildning och utfärdande av attestations för kabinbesättningspersonal regleras genom Kommissionens Förordning (EU) Nr 1178/2011, Air Crew, Part-CC.

Deklaration

Specialiserad verksamhet (Specialised operations, SPO) för både flygplan och helikopter regleras av Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, del-SPO. 

Verksamhet enligt del-SPO ska deklareras. För mer information, se SPO - regler för specialiserad flygverksamhet. Här hittar du också dokument och blanketter att använda vid ansökan.

Luftvärdighetsorganisation

Det finns krav på egen eller kontrakterad luftvärdighetsorganisation, antingen i form av en CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation), eller en CAO (Combined Airworthiness Organisation), i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) nr 1321/2014. Mer information finns på sidorna Nytt CAMO-tillstånd respektive Nytt CAO tillstånd.

Besättningsmedlemmars behörigheter

För utbildning till certifikat och typbehörigheter gäller bestämmelserna i Kommissionens Förordning (EU) nr 1178/2011, Air Crew, Part-FCL.

För drifttillstånd som omfattar transport av passagerare eller gods med varmluftsballong gäller LFS 2007:48, ändrad genom LFS 2008:17, Transportstyrelsens föreskrifter om kommersiell flygning med bemannad varmluftsballong. Operativ licens är inte ett krav.

 

För mer information hänvisas till EASA Regulations

AOC

Själva handläggningen av en ansökan om ett svenskt AOC debiteras per nedlagd tid, dvs. bok och räkning; en ungefärlig kostnad uppskattas till 200.000 - 300.000 SEK beroende på komplexitet och också mycket beroende dels på hur komplett ansökan är och hur väl manualer och dokumentation är framtagna. Om det är luftfartyg som ska importeras och ska in på svenskt register, tillkommer en avgift för detta.

Efter tillträde debiteras en årsavgift som är avhängig av hur tunga luftfartygen är.

Till exempel: AOC där tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM:

AOC årsavgift: 488 700 SEK
CAMO årsavgift: 206 100 SEK
Operativ licens årsavgift 37 000 SEK (högst 3 luftfartyg i tillståndet)

Specialiserad flygverksamhet

Handläggningen av SPO-deklarationen sker per bok och räkning och årsavgiften beror på antal luftfartyg och om det är verksamhet enligt VFR eller IFR.

Kommersiell flygning med varmluftsballong

Handläggning av ansökan om kommersiellt tillstånd för flygning med varmluftsballong sker per bok och räkning och årsavgiften beror på antal ballonger i verksamheten.

Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgifterna inkluderar all tillsynsverksamhet av ett företag; vid ändring av tillstånd sker debitering per nedlagd tid.

I ett flygbolag genomförs med jämna intervall kontroller av att verksamheten drivs i enlighet med gällande förordningar och föreskrifter. Dessa kontroller innefattar intervjuer med ledningspersonal och anställda, granskning av dokumentation, stickprovskontroller inom verksamhetens olika avdelningar, granskning och revisioner av manualverken.

Mer utförlig information finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Processen börjar med att Transportstyrelsen kallar till ett informationsmöte som innebär att sökande berättar om den tänkta verksamheten och vilka tidsramar man har tänkt sig. Transportstyrelsen informerar om vilka resurser som tillsätts från olika sektioner, hur arbetet från inkommen ansökan fram till tillträdeskontroll går till, vilka krav som gäller och vilka kostnader den/de sökande kan förvänta sig.

Transportstyrelsen gör en bedömning av tidsåtgång och denna kostnad debiteras i förskott och ska vara betald innan granskning påbörjas. Informationsmötet är kostnadsfritt.

Nästa steg är ett uppstartsmöte, där Transportstyrelsen kallar samtliga berörda i verksamhetens ledningsgrupp och de inspektörer och handläggare som kommer att vara delaktiga under granskningen. Vid uppstartsmötet kan även material i form av ansökningsblanketter med bilagda CV för ledningspersonalen och manualverk överlämnas till Transportstyrelsen. Ansökan ska inkomma senast 90 dagar innan planerad start av operationerna. Se vad som ska ingå i en ansökan om AOC.

Inkommet material registreras och fördelas på respektive saksektion. Granskning påbörjas och löpande dialog förs med verksamheten.

Manualverket kan lämnas vid senare tillfälle, men senast 60 dagar innan planerad start av operationen.

När alla bitar är på plats; luftfartyg, ledningspersonal, lokaler, manualverk m.m., genomförs en tillträdeskontroll där Transportstyrelsen granskar lokaler och luftfartyg och, om bedömning så görs, medverkar vid en demonstrationsflygning.

Tillståndshandlingarna utfärdas och överlämnas och ekonomisk avstämning görs efter att samtliga eventuella avvikelser är godtagna och stängda.

Mer information och svar på frågor om ansökningsförfarandet kan man få genom att kontakt följande:

AOC enligt EASA-OPS (flygplan):
Maria Andersson
e-post: maria.andersson@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

AOC enligt EASA-OPS (helikopter)
Christian Lofur
e-post: christian.lofur@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Specialiserad flygverksamhet (flygplan):
Ola Johansson
e-post: ola.johansson@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Specialiserad flygverksamhet (helikopter):
Karl-Axel Edén
e-post: karl-axel.eden@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Kommersiella transporter med varmluftsballong:
Per Englund
e-post: per.englund@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Luftfartsskydd / Securitygodkännande:
Karin Melin
e-post: karin.melin@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Operativ licens:
Carina Petersson
e-post: carina.petersson@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Processen vid uppstart av nytt flygbolag inleds med ett kostnadsfritt informationsmöte hos Transportstyrelsen. Här presenteras en generell agenda. Deltagare från sökande är valfritt och från Transportstyrelsen utses en koordinator och inspektörer från operativa, tekniska sektioner samt inspektör inom ekonomisk granskning.

För ansökningsblanketter och checklistor, se fliken "Vad ska ingå i ansökan om AOC?"

Agenda:

 • Inledningsvis sker en kort presentationsrunda av deltagarna
 • Den sökande presenterar sin affärsidé; information om typ av operation, typ av luftfartyg, tänkt verksamhetsort (Principal Place of Business) samt tänkt startdatum.

Transportstyrelsen informerar om

 • vilka tillstånd som krävs och vad dessa innebär. Syftet är att ge en övergripande målbild.
  • Drifttillstånd, AOC med tillhörande Operations Specifications och Attachment
  • Fortsatt luftvärdighet, Del-M
  • Operativ Licens, OL
  • Luftfartsskydd, SEC
  • Eventuella trafikala tillstånd
 • vad förväntas ingå i en ansökan (se "Manualer, compliance checklistor och övrig dokumentation som ska ingå i ansökan om AOC")
 • de övergripande regelkraven
  • (EU) 965/2012 Air Operations
  • (EU) 1321/2014 Continuing Airworthiness
  • (EG) 1008/2008 Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (Operativ Licens)
  • TSFS 2016:1 Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd
  • Samt övriga applicerbara (EU)-förordningar under grundförordningen (Basic Regulation 2018/1139) som bl.a. SERA, händelserapporteringsförordningen, Del-PBN, Del-AUR, Del-26.
 • AM's ansvar
 • möjligheter till kombinerade roller/funktioner inom ledningsgruppen
 • hur processen ser ut efter inskickad ansökan
  • tidslinje (se AMC1 ORO.AOC.100: "The application for the initial issue of an AOC should be submitted at least 90 days before the intended start date of operation. The operations manual may be submitted later, but in any case not later than 60 days before the intended start date of operation.") Notera att granskning inte kan påbörjas innan komplett ansökan med manualer och compliance checklistor finns tillgängliga.
  • förskottsfaktura skickas och ska vara betald innan uppstartsmöte och granskning
  • uppstartsmöte 
  • granskning påbörjas
  • vikten av att sökande finns tillgänglig vid eventuella synpunkter under granskningens gång
  • prövning/intervju av ledningspersonal genomförs (i vissa fall genom skriftliga prov)
 • när granskningen är klar och inskickat material godkänt/godtaget sker tillträdeskontroll i verksamhetens lokaler
 • besiktning av flygplansindividen
 • En provflygning som ska spegla den tänkta operationen kan komma att genomföras, alternativt genomförs en linjeinspektion snart efter uppstart av verksamheten
 • När tillträdeskontrollen är klar och allt är på plats utfärdas tillståndshandlingarna.

 

Allmän agenda vid uppstartsmöte som leds av utsedd projektledare från Transportstyrelsen. Ändringar kan förekomma men i huvudsak skall dessa punkter ingå.

Viktigt är att ledningsgruppen känner till vilka regelverk och egna standards som gäller och som ska uppfyllas. Det är detta som kommer att granskas under ärendets gång.

När detta möte hålls ska materialet vara komplett, ett fungerande ledningssystem finns på plats med ledningspersonal, övrig personal, verksamhetshandböcker, IT-system, flygplansindivid, lokaler m.m.

Uppstartsmötet, till skillnad från informationsmötet, ingår i förskottsfakturan. Ju bättre förberett material som presenteras, desto snabbare går handläggningen, vilket också minskar kostnaden för den sökande.

Tänk på att handböckerna ska innehålla hur ni avser uppfylla regelverket, inte vad som ska göras för det står i regelverket.

Den sökandes personal presenterar sig och utsedda personer för de olika funktionerna i organisationen

Projektdeltagarna från Transportstyrelsen presenterar sig och sina sakområden

Den sökande presenterar sin affärsidé (som kan ha ändrats sedan informationsmötet)

Projektledare presenterar kort arbetsgången för projektet

 • Normal tidsperiod för tillträde är 90 dagar från det att ansökan är komplett
 • Förlängning om ytterligare 90 dagar kan medges om sökande har rimliga skäl och presenterar en handlingsplan
 • Om ansökan saknar vitala delar eller om datum för tillträdeskontroll inte är satt efter 180 dagar kommer ärendet, efter bedömning av sektionsledning, att avslutas
 • Tid för granskning av insänt material belastar inkommet förskott, tilläggsfaktura kan tillkomma
 • Transportstyrelsen kommer att bedöma ledningspersonal mot aktuella regelverk och organisationens verksamhetshandböcker inom respektive sakområde, så varje funktion inom organisationen förutsätts vara väl förtrogen med sin del
 • När verksamhetshandböckerna skickats in för granskning bör motpart hos sökanden finnas tillgänglig för eventuella synpunkter och kompletteringar
 • Godkända verksamhetsböcker skall alltid finnas i sin helhet digitalt hos Transportstyrelsen

Information/direktiv gällande

 • flygoperativa frågor
 • Del-M
 • Luftfartsskydd
 • Ekonomisk granskning

Information om riskanalyser

 • Riskanalyser ska genomföras för varje moment som kräver godkännande, exempelvis ledningssystem, flygplanstyp, utbildningar, operationsområden, underleverantörer,  EFB m.m. Se AMC1 och GM1 ORO.GEN.130(b)
 • Förändringar som inte kräver förhandsgodkännande ska också analyseras och riskbedömas. Hur dessa ska hanteras ska beskrivas i verksamhetshandboken och proceduren som sådan ska godkännas av myndigheten, som exempelvis nominering av ledningspersonal

Handlingar som ska ingå i ansökan

 • EASA Form 2 - här ska framgå alla berörda delar av tillståndsansökan
 • EASA Form 4 - en för varje funktion som krävs enligt berörda regelverk
 • Berörda Compliance-checklistor
 • Verksamhetshandböcker - delar och innehåll, se AMC3 alt. 4 ORO.MLR.100
 • Verksamhetshandböcker - genomgång metod och databegränsning
 • Riskanalyser
 • Eventuella dispenser (gäller främst linetraining/LIFUS för de första line check-kaptenerna samt de första kabincheferna, se ORO.FC.220(d)(2) och ORO.CC.135)

Allmänna frågor och kompletterande information

 • Utbildningsprogram med detaljerade syllabi ska finnas beskrivna i OM-D, se AMC3 alt. 4 ORO.MLR.100, del D samt med stöd av tillverkarens OSD
 • FSTD, aktuella för verksamheten ska vara presenterade i OM-D samt eventuella tilläggsutbildningar som berör skillnader mot den egna typen, se ORO.FC.145
 • Säkerställ att nya förordningar för CRM- och UPRT-utbildningar är omhändertagna, se (EU) nr 965/2012 ORO.FC.115, ORO.FC.215, ORO.FC.220&230, ORO.CC.115
 • Om ansökan ska innehålla grundläggande kabinsäkerhetsutbildning och utfärdande av Attestations, se ORO.AOC.120 och ORO.CC.120

Transportstyrelsens projektledare och sökandes representanter bestämmer vidare kontakt i ärendet

 • Bestämma tidpunkt för löpande avstämningar av nedlagd tid mot inkommet förskott 
 • Vad återstår fram till tillträdeskontroll och utfärdande av AOC

 

Vid ansökan om drifttillstånd i enlighet med (EU) nr 965/2012, AOC (Air Operator Certificate)  ska följande dokumentation skickas in:

Om aktuellt:

Följande Compliance checklists ska fyllas i på detaljnivå var i den insända dokumentationen eller i det operativa manualverket respektive regelpunkt återfinns. Det räcker inte med att ange "OM-A kapitel 8"; hänvisningen ska vara på kapitelpunktnivå, exempelvis OM-A 8.1.3.5". Detta för att påskynda granskning och minska kostnaden för operatören. Du hittar dem på sidan "Ansökningar och checklistor".

 • Del-ORO, Organisation Requirements for Air Operations
 • Del-CAT, Commercial Air Transport Operations

Här finns också detaljerade checklistor för vad som ska finnas när det gäller tjänstgörings- och vilotider:

 • EASA-FTL CCL Non-FRM
 • EASA-FTL CCL FRM
 • Flygarbetstidsregler Subpart Q (länk till sida med information och checklistor)

Om du avser bedriva grundläggande säkerhetsutbildning för kabinbesättningsmedlemmar och utfärdande av Attestations är det ett särskilt förfarande med separat ansökan, läs mer under "Utbildningsorganisation för kabinbesättning (CCTO)".
Denna checklista omhändertar relevanta punkter för detta:

 • AMC3 ORO.MLR.100 Denna checklista visar strukturen på de operativa manualdelarna (OM-A, OM-B, OM-C, OM-D) och respektive rubrik visar vad som ska ingå.
 • Ett statement på att all insänd dokumentation har granskats av operatören och befunnits överensstämma med applicerbara regelverk. (Ref. ORO.AOC.100(b)(7))
 • Kabinbesättningsmanual
 • Ground Operations Manual (om fristående)
 • Övergripande styrande verksamhetshandbok (om relevant, ex. Corporate Manual)
 • Safety Manual (om utbruten från OM-A kapitel 3; ska omfatta minst de punkter som anges i AMC3 ORO.MLR.100:
  • A description of the management system, including at least the following:
  • (a) safety policy;
  • (b) the process for identifying safety hazards and for evaluating and managing the associated risks;
  • (c) compliance monitoring system;
  • (d) allocation of duties and responsibilities;
  • (e) documentation of all key management system processes.
 • De-icing Manual (om information är utbruten från OM-A och OM-B)
 • All övrig dokumentation som exempelvis eventuella procedurmanualer

Vid ansökan om specialtillstånd finns checklistor att tillgå på sidan "Ansökningar och checklistor"

För övriga specialtillstånd, se respektive regelpunkt för kravbilder:

 • Operations with increased bank angles (CAT.POL.A.240)
 • Steep Approach (CAT.POL.A.245)
 • Short landing operations (CAT.POL.A.250)

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!