Ansökan om taxitrafiktillstånd

För att bedriva taxitrafik krävs det att du har ett taxitrafiktillstånd.

När du ansöker om taxitrafiktillstånd prövar Transportstyrelsen om du uppfyller kraven på:

  • yrkeskunnande
  • ekonomiska förhållanden
  • gott anseende

Läs mer om kraven för att få taxitrafiktillstånd

Ansökan för fysiska personer (enskild firma)

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om taxitrafiktillstånd. Handläggningen av ärendet startar inom fem till sju veckor från betaldatum. Vi hanterar betalda ansökningar i turordning.

Du ansöker om taxitrafiktillstånd genom att använda vår e-tjänst

Yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd – ansök

Du som ansöker om tillståndet behöver logga in med e-legitimation.

Läs igenom vilka dokument som du ska bifoga och ha dessa redo innan du gör ansökan.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten för att göra ansökan kan du använda blankett "TSTRY1201 Ansökan om att bedriva taxitrafik" som du hittar här.

Du som bedriver verksamheten i enskild firma och ansöker om taxitrafiktillstånd behöver skicka med handlingar som visar att den fysiska personen uppfyller kravet på ekonomiska resurser. Du som söker ska ha kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje ytterligare fordon.

Blankett för redovisning av ekonomiska resurser

Fyll i blanketten TSVY7004 för redovisning av ekonomiska resurser (enskild firma) tillsammans med ansökan.

På blanketten ska du fylla i hur många fordon du vill använda i verksamheten och uppgifter om tillgångar och skulder. På sidan 3 på blanketten finns förklaringar till vad vi menar med de olika begreppen som används i den ekonomiska ställningen. Uppgifterna i blanketten får vara max två månader gamla.

Uppgifterna som framkommer på blanketten för redovisning av ekonomiska resurser ska styrkas.

Ekonomisk översikt/engagemangsbild

Uppgifter om tillgångar (bankmedel, kassa, bank) ska styrkas med en ekonomisk översikt/engagemangsbild från din bank. Vad utdraget kallas varierar från bank till bank. Det ska vara ett utdrag som visar en sammanställning av alla dina tjänster hos banken.  

Om det framkommer uppgifter om lån i utdraget behöver du även skicka in underlag som visar hur mycket du amorterar på lånet varje månad. Det kan vara till exempel en kopia av din senaste låneavi.

Kreditupplysningsutdrag

Du som har en enskild firma behöver skicka in ett registerutdrag från ett kreditupplysningsföretag eller motsvarande. Utdraget får inte vara äldre än en månad. Utdraget ska innehålla uppgift om aktuella lån/krediter (belopp) och långivare/kreditgivare (namn). Om du inte har några lån/krediter ska det framgå av utdraget. Observera att inte alla kreditupplysningsföretag lämnar ut uppgift om aktuella lån/krediter och långivare/kreditgivare. Du måste själv säkerställa att ditt intyg innehåller rätt uppgifter.

Balansrapport eller årsredovisning

Om du som ansöker har pågående näringsverksamhet i din enskilda firma behöver du skicka in en balansrapport/periodbokslut som inte är äldre än två månader. Alternativt kan du skicka in ett årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader.

Värderingsintyg

Om du har tagit upp en bostad, fastighet eller fordon som en tillgång behöver du styrka värdet på den. Det gör du genom att skicka in ett köpekontrakt eller värderingsintyg som inte är äldre än sex månader. Om du vill använda taxeringsvärdet för en fastighet i beräkningen kan du skicka kopia av din senaste inkomstdeklaration där uppgiften framkommer.

Andra intyg och underlag

Transportstyrelsen kan komma att begära in ytterligare handlingar gällande ekonomin när ansökan prövas. I så fall kommer du att få besked via brev.

Den trafikansvarige har ett särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de bestämmelser som finns för taxibranschen.

Den som är trafikansvarig ska ha godkänt yrkeskunnande för taxitrafik. Kravet på yrkeskunnande är uppfyllt av den som är godkänd på de skriftliga proven för yrkeskunnande för taxitrafik hos Trafikverket.

Fysiska personer som söker taxitrafiktillstånd måste själva vara trafikansvariga. 

Läs mer om trafikansvarig

Läs mer om och kunskapskrav

Läs mer om prov i yrkeskunnande för taxitrafiktillstånd

Du som har vistats utomlands under de senaste fem åren måste skicka motsvarande polisregisterutdrag från det eller de länder du har vistats i. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för kriminalregister. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du ansöka om utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister hos Polisen i Sverige.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Du måste även lämna in ett utdrag från den myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. 

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

Tänk på att det ibland kan ta lite tid att få intyg från andra länder och att intyg som inte är på svenska eller engelska måste översättas av Transportstyrelsen innan det går att ta ställning till innehållet i intyget som skickats in till Transportstyrelsen.   

Du kan inte göra en fordonsanmälan innan din ansökan om taxitrafiktillstånd har godkänts av Transportstyrelsen.

Om du får ett tillstånd använder du vår e-tjänst Fordon i yrkestrafik för att anmäla fordon i taxitrafik. Du ska samtidigt anmäla vilken redovisningscentral som taxametern överför uppgifter till.

Ansökan för juridiska personer

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva er ansökan om taxitrafiktillstånd. Handläggningen av ärendet startar inom fem till sju veckor från betaldatum. Vi hanterar betalda ansökningar i turordning.

Ni ansöker om taxitrafiktillstånd genom att använda vår e-tjänst

Yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd – ansök

Den som ansöker om tillståndet behöver logga in med e-legitimation.

Läs igenom vilka dokument som ni ska bifoga och ha dessa redo innan ni gör ansökan.

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänsten för att göra ansökan kan ni använda blankett "TSTRY1201 Ansökan om att bedriva taxitrafik" som ni hittar här.

Det bolag som ansöker om taxitrafiktillstånd behöver skicka med handlingar som visar att den juridiska personen uppfyller kravet på ekonomiska resurser. Den juridiska personen ska ha kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje ytterligare fordon.

Blankett för redovisning av ekonomiska resurser

Fyll  i blanketten TSVY7005 för redovisning av ekonomiska resurser (juridisk person) tillsammans med ansökan. På blanketten ska ni fylla i hur många fordon ni vill använda i verksamheten och även fylla i uppgifter om tillgångar och skulder. På sidan 3 på blanketten finns förklaringar till vad vi menar med de olika begreppen som används i den ekonomiska ställningen. Uppgifterna i blanketten får vara max två månader gamla.

Om bolaget har en auktoriserad eller godkänd revisor så kan revisorn bestyrka uppgifterna på blanketten.

Uppgifterna som framkommer på blanketten för redovisning av ekonomiska resurser ska styrkas.

Balansrapport eller årsredovisning

Ni behöver skicka in en balansrapport/periodbokslut som inte är äldre än två månader. Alternativt ett årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader. 

Ekonomisk översikt/engagemangsbild

Ni behöver styrka uppgifter om tillgångar (bankmedel, kassa, bank) med en ekonomisk översikt/engagemangsbild från banken. Vad utdraget kallas varierar från bank till bank. Det ska vara ett utdrag som visar en sammanställning av alla tjänster hos banken.  

Värderingsintyg

Om ni har tagit upp fordon som tillgång behöver ni styrka värdet på tillgången. Det gör ni genom att skicka in ett köpekontrakt eller värderingsintyg som inte är äldre än sex månader.

Andra intyg och underlag

Transportstyrelsen kan komma att begära in ytterligare handlingar gällande ekonomin när ansökan prövas. I så fall kommer du att få besked via brev.

Du som har vistats utomlands under de senaste fem åren måste skicka motsvarande polisregisterutdrag från det eller de länder du har vistats i. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för kriminalregister. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du ansöka om utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister hos Polisen i Sverige.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Du måste även lämna in ett utdrag från den myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. 

Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

Tänk på att det ibland kan ta lite tid att få intyg från andra länder och att intyg som inte är på svenska eller engelska måste översättas av Transportstyrelsen innan det går att ta ställning till innehållet i intyget som skickats in till Transportstyrelsen.   

 

I ansökan ska ni fylla i vem eller vilka som ska vara trafikansvariga. Den trafikansvarige har ett särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de bestämmelser som finns för taxibranschen.

Den som är trafikansvarig ska ha godkänt yrkeskunnande för taxitrafik. Kravet på yrkeskunnande är uppfyllt av den som är godkänd på de skriftliga proven för yrkeskunnande för taxitrafik hos Trafikverket. För bolag måste den som anmäls som trafikansvarig vara verkställande direktör om det finns en sådan i bolaget. I annat fall är det den styrelseledamot som bolaget utsett.

Observera att om ni söker taxitrafiktillstånd för kommanditbolag eller handelsbolag så är i normalfallet varje bolagsman trafikansvarig. Det betyder att om det finns flera bolagsmän är samtliga trafikansvariga i bolaget. Alla bolagsmän ska därmed också ha godkänt yrkeskunnande för taxitrafik.

Läs mer om trafikansvarig

Läs mer om kunskapskrav

Läs mer om prov i yrkeskunnande för taxitrafiktillstånd

Ni kan inte göra en fordonsanmälan innan ansökan om taxitrafiktillstånd har godkänts av Transportstyrelsen.

Om ni får ett tillstånd använder ni vår e-tjänst Fordon i yrkestrafik för att anmäla fordon i taxitrafik. Ni ska samtidigt anmäla vilken redovisningscentral som taxametern överför uppgifter till.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!