Taxi yrkeskvalifikationsdirektivet

Taxiförare från andra länder inom EES (eller från Schweiz) har möjlighet att arbeta i Sverige. För den som har tillstånd till taxitrafik blir det lättare att anställa en taxiförare, som är verksam i ett annat land.

Det är möjligt för dig som arbetar som taxiförare i ett annat EES-land eller i Schweiz att tillfälligt eller permanent komma till Sverige och ta en anställning som taxiförare.

Tillväxtverket är utpekad myndighet som ingång för dem som kommer till Sverige för att utöva sitt yrke permanent. Det är möjligt att skicka in sin ansökan via www.verksamt.se. Det går även att ansöka direkt via Transportstyrelsens webbplats, "E-tjänster och blanketter" eller via länk taxiförare.

Arbeta permanent som taxiförare i Sverige

För att permanent arbeta som taxiförare i Sverige krävs att du skickar in en ansökan till Transportstyrelsen. Vid ett erkännande av din yrkeskvalifikation behöver vi kunna jämföra den yrkeskvalifikation du har från det land där du är etablerad som taxiförare,  med de krav för taxiförare som finns i Sverige. Till en ansökan är det därför bra om du skickar in:

  • formellt yrkesbevis
  • personlig ämnesförteckning eller annat intyg från utbildaren. En sådan handling ska visa vad som ingått i kursen och/eller provet för yrkeskunnande eller motsvarande som gav dig rätten att arbeta som taxiförare i det land du tidigare har varit verksam i.

När du skickat in dina handlingar bedöms din yrkeskvalifikation gentemot de svenska kraven för taxiförare. Din yrkeskvalifikation kan villkoras med en så kallad kompensationsåtgärd (prov eller anpassningsperiod). Det betyder att du kan göra prov på Trafikverket eller ha en anpassad upplärning på ett taxitrafikföretag innan du får din yrkeskvalifikation erkänd fullt ut.

De övriga kraven för taxiförarlegitimation kommer att prövas samtidigt som dina yrkeskvalifikationer. Den prövningen består av:

  • ålder (du måste vara minst 21 år)
  • medicinsk prövning
  • lämplighetsprövning genom kontroll av brottsregister
  • körkortsinnehav under viss tid.

Det här gäller om du har ett utländskt körkort

Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i ett EES-land för att köra ett svenskt fordon i taxitrafik. Är du inte medborgare i ett EES-land behöver du skaffa ett svenskt körkort för att få köra taxi.

Om du har ett utländskt körkort ska du skicka med en färgkopia av körkortets fram- och baksida samt ett intyg från körkortsmyndigheten i det land som utfärdat ditt körkort. Intyget ska visa om körkortet är gällande och om det har varit indraget eller återkallat under de senaste två åren (oavsett anledning). Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda länderna i din ansökan. 

Polisregisterutdrag om du bott utomlands

Har du bott i ett annat land än Sverige de senaste fem åren ska du skicka med ett utdrag, motsvarande polisregisterutdrag, från behörig utländsk myndighet från det eller de länder du vistats i under de senaste fem åren. Syftet med utdraget är att du ska visa att kravet på laglydnad är uppfyllt.

Om din yrkeskvalifikation har erkänts fullt ut och om de övriga kraven är uppfyllda kommer vi att utfärda en taxiförarlegitimation till dig. När du har fått din taxiförarlegitimation kan du ta anställning som taxiförare i Sverige permanent.

Arbeta tillfälligt som taxiförare i Sverige

För att tillfälligt få utöva taxiföraryrket i Sverige gäller olika förutsättningar (beroende på om yrket är reglerat eller inte i ditt etableringsland).

  • Om taxiföraryrket är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där du arbetar som taxiförare ska du vara lagligen etablerad i det landet (uppfylla alla krav för att få utöva yrket). Du ska dessutom stadigvarande utöva yrket som anställd eller egenföretagare.
  • Om taxiföraryrket inte är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där du arbetar som taxiförare ska du ha arbetat som taxiförare minst ett år i något annat EES-land eller i Schweiz under det senaste tio åren. Undantag från yrkeserfarenhet gäller om utbildningen till taxiförare är reglerad i det land där du är etablerad.

Det finns ännu ingen bedömning av hur lång tid "tillfälligt yrkesutövande" är. Denna fråga måste avgöras genom domstolarnas praxis.

Det här gäller om du har ett utländskt körkort

Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i ett EES-land för att få köra ett svenskt fordon i taxitrafik. Är du inte medborgare i ett EES-land behöver du skaffa ett svenskt körkort för att få köra taxi.

Anställa en person som tillfälligt ska arbeta som taxiförare i Sverige

Du som har tillstånd för taxitrafik har möjlighet att anställa taxiförare tillfälligt från ett annat EES-land eller Schweiz. Om du anställer en tillfällig taxiförare ansvarar du för att se till att föraren uppfyller kraven i 6 § lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Det innebär att du ska säkerställa följande:

  • Om taxiföraryrket är reglerat i det land (inom EES-land eller i Schweiz) där den tillfälliga taxiföraren arbetar ska han eller hon vara lagligen etablerad i det landet, dvs. uppfylla alla krav för att utöva yrket och stadigvarande utöva yrket som anställd eller egenföretagare.
  • Om taxiföraryrket inte är reglerat i det land (inom EES eller i Schweiz) där den tillfällige föraren arbetar ska han eller hon ha arbetat som taxiförare minst ett år i något annat EES-land eller i Schweiz under det senaste tio åren. Undantag från yrkeserfarenhet gäller i de fall utbildningen till taxiförare är reglerad i det land där den tillfälliga taxiföraren är etablerad.

Utöver detta ska du även förse den tillfälliga föraren med ett särskiljande nummer som ska registreras i taxametern när körpasset startas. Du som tillståndshavare ska spara uppgifterna (som registreras i taxametern under den tillfälliga förarens särskiljande nummer) i fem år.

Du bör även notera att enligt 2 kap. 1 § förordningen om erkännande av yrkeskvalifikationer ska den tillfällige yrkesutövaren utöva yrket under etableringsstatens yrkestitel och då på ett i etableringsstaten officiellt språk. Avsikten är att förväxling med den svenska yrkestiteln ska undvikas.

Vid anställning av en taxiförare som är etablerad i Sverige permanent ansvarar du som vanligt för att föraren innehar ett giltigt körkort och taxiförarlegitimation.

Information till dig som åker taxi

Taxiförare från andra EES-länder eller Schweiz kan arbeta tillfälligt som taxiförare i Sverige. Tillståndshavaren för taxitrafik (åkaren) ansvarar för att tillfälliga förare uppfyller kraven på att föraren har rätt att utöva yrket i hemlandet och/eller har utövat yrket under den tid som krävs. Den tillfälliga taxiföraren har inte någon taxiförarlegitimation. I övrigt skiljer sig inte en tillfällig taxiförares skyldigheter mot dig som resenär från de skyldigheter som ställs på en ordinarie taxiförare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!