Du måste installera och serva alkolåset vid ett serviceställe som är anvisat av någon av de leverantörer vars alkolås Transportstyrelsen har godkänt. Leverantören måste också vara ansluten till Transportstyrelsens tekniska system för att överföringen av uppgifter från alkolåset ska fungera.

Hur ofta måste jag åka till ett serviceställe och kontrollera/tömma låset?
Du måste kontrollera och serva alkolåset minst var 6:e månad. Service måste också ske vid andra tillfällen än var 6:e månad om du inte följer föreskrivna krav om alkolåsets användning och t.ex. försöker starta fordonet trots att du har druckit alkohol. Du måste också kontrollera och serva alkolåset tidigast tre månader och senast två månader före villkorstidens slut. Vid samtliga servicetillfällen överförs uppgifter från alkolåset till Transportstyrelsen. Om inte uppgifter överförs vid de tillfällen som krävs kan alkolåsvillkoret undanröjas.