För att ett ägarbyte ska kunna registreras måste den nya ägaren ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer som är aktivt med identitetsnivå styrkt eller sannolik. Om han eller hon saknar ett sådant, ansöker Transportstyrelsen om ett samordningsnummer från Skatteverket, alternativt ansöker om att samordningsnumret aktiveras. Vi gör en ansökan när anmälan om ägarbyte kommer in. Se också information på Skatteverkets webbplats om möjligheten att själv ansöka om samordningsnummer i vissa fall. 

Till anmälan om ägarbyte ska en tydlig kopia i färg av alla sidor i ett giltigt hemlandspass eller nationellt identitetskort bifogas. (Nationella identitetskort utfärdas endast av vissa länder inom EU/EES och av Schweiz).

Transportstyrelsen ska bifoga kopian av en identitetshandling tillsammans med ansökan till Skatteverket. I ansökan ska vi lämna uppgift om namn, adress, medborgarskap, födelseland och födelseort på den person som behöver samordningsnumret. Saknas det en uppgift om födelseort i identitetshandlingen? Då vill vi att den nya ägaren skriver uppgiften om födelseort på ett separat papper tillsammans med sin underskrift och ett namnförtydligande. Papperet ska skickas in till Transportstyrelsen tillsammans med färgkopian av identitetshandlingen.

När Skatteverket får Transportstyrelsens ansökan kommer de att skicka en kallelse till den nya ägaren att inställa sig personligen på något av Skatteverkets servicekontor för att visa sin identitetshandling i original. Se mer information på Skatteverkets webbplats.

Tänk på att den nya ägaren – om fordonet är påställt – måste teckna en trafikförsäkring som gäller från och med den dag som anmäls som datum för ägarbyte.

För mer information kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16. 

Mer information om samordningsnummer kan du få på Skatteverkets webbplats.