Tillsyn

Transportstyrelsen utövar tillsyn över de som har taxiförarlegitimation. Tillsynen är till för att stärka trafiksäkerheten och passagerarnas krav på trygghet och säkerhet och se till att inga taxiförare är olämpliga.

Ingripande mot taxiförarlegitimation kan ske om föraren har en sjukdom, har begått brott eller om det förekommer andra missförhållanden. En tillsyn kan resultera i en återkallelse av taxiförarlegitimationen, en varning, ett villkor eller att Transportstyrelsen väljer att inte ingripa alls. Transportstyrelsen prövar om taxiföraren är fortsatt lämplig som taxiförare.

Det är denna prövning som är vår tillsyn.

Årlig tillsynsavgift

Du som har en taxiförarlegitimation betalar en årlig tillsynsavgift på 175 kronor från och med år 2023.

Om du inte längre önskar behålla din taxiförarlegitimation kan du begära att din taxiförarlegitimation ogiltigförklaras. Det kan du göra genom att använda vår e-tjänst ”Taxiförarlegitimation – ogiltigförklaring på egen begäran”. 

Brott och missförhållanden

För att stärka trafiksäkerheten, upprätthålla lika villkor för taxiförarna och passagerarnas krav på trygghet och säkerhet får Transportstyrelsen kontinuerligt uppgifter från Polisen om taxiförare som begått brott. Det behöver inte finnas ett direkt samband mellan brottet och yrkesutövningen för att Transportstyrelsen ska kunna ingripa mot någons taxiförarlegitimation. Detta gäller även överträdelser av trafikregler samt överträdelser mot taxitrafiklagen och taxitrafikförordningen. 

Om brottet eller brotten påverkar passagerare säkerhet eller trafiksäkerhet i sådan stor grad att du inte längre anses vara lämplig som taxiförare så kommer din taxiförarlegitimation att återkallas. När taxiförarlegitimationen återkallas så beslutar Transportstyrelsen om en olämplighetstid på lägst tre och högst fem år. 

Om du har en pågående olämplighetstid får du inte arbeta som taxiförare. Vill du köra taxi igen när olämplighetstiden gått ut måste du ansöka om taxiförarlegitimation på nytt. Transportstyrelsen kan inte pröva en ny ansökan förrän din olämplighetstid har gått ut.

Varning

Om missförhållandena inte är så allvarliga att taxiförarlegitimationen återkallas kan du i stället få en varning. En varning registreras i vägtrafikregistret och beaktas vid framtida tillsyn. Om beteendet som du har varnats för fortsätter eller annan misskötsamhet tillkommer kan taxiförarlegitimationen återkallas. 

Underrättelse och yttrande

Om Transportstyrelsen bedömer att det krävs en åtgärd gällande innehavet av taxiförarlegitimation så skickar Transportstyrelsen en underrättelser. Du kan yttra dig över det som står i brevet. Ett yttrande är att redogöra för sin åsikt över det som står i underrättelsen.

Enklaste sättet att svara på Transportstyrelsens underrättelse är att ladda upp ett brev i vår e-tjänst komplettera ärende med dokument.  

Komplettera ärende med dokument

I underrättelsen står ett datum som du senast ska svara på brevet. Efter det datumet kommer utredaren på Transportstyrelsen att fatta ett beslut. 

Sjukdom

Vissa sjukdomar, skador eller andra medicinska förhållanden kan påverka förmågan att köra bil trafiksäkert och inneha taxiförarlegitimation. Taxiförarlegitimationen kan därför återkallas på grund av sjukdom. Men den som till exempel har epilepsi, ADHD, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan i vissa fall få ha taxiförarlegitimation på villkor att han eller hon regelbundet lämnar läkarintyg till Transportstyrelsen. Transportstyrelen får information från sjukvården om en taxiförare har några medicinska förhållanden som behöver utredas. Mer information om vilka medicinska förhållanden som kan innebära att man inte får ha taxiförarlegitimation, eller måste lämna läkarintyg, finns i  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m

Föreläggande

Om Transportstyrelsen bedömer att det krävs en åtgärd gällande innehavet av taxiförarlegitimation på grund av sjukdom eller skada så kan Transportstyrelsen förelägga om ett läkarintyg gällande de medicinska förhållanden som behöver utredas.

I föreläggandet står ett datum där läkarintyget ska inkomma till Transportstyrelsen. Efter det datumet kommer utredaren på Transportstyrelsen att fatta ett beslut. 

Transportstyrelsen kan också skicka en underrättelse på grund av sjukdom eller skada. Se avsnittet gällande underrättelse och yttrande om hur du ska gå tillväga om du fått en underrättelse.

Tillsynsavgift

Transportstyrelsen tar ut en avgift för tillsyn av innehavare av taxiförarlegitimation. Det är en årlig avgift som skickas ut till alla innehavare av taxiförarlegitimation under året. Om du har digital brevlåda kommer betalningsavin skickas dit. Även om giltighetstiden på din taxiförar­legitima­tion gått ut så behöver du betala avgiften. Detta eftersom du kan köra taxi igen om du väljer att förnya legitimationen.

Om avgiften inte betalas så tillkommer en påminnelseavgift. Om avgiften inte betalas trots påminnelse kan avgiften lämnas över till Kronofogden. 

Läs mer om tillsynsavgifter för yrkestrafik

Ogiltigförklara taxiförarlegitimationen

Om du inte längre önskar behålla din taxiförarlegitimation kan du begära att din taxiförarlegitimation ogiltigförklaras. Det kan du göra genom att använda vår e-tjänst ”Taxiförarlegitimation – ogiltigförklaring på egen begäran”.

Om din taxiförarlegitimation ogiltigförklaras så behöver du ansöka om taxiförarlegitimation på nytt, ifall du vill köra taxi igen. Du behöver då uppfylla de krav som krävs för att beviljas taxiförarlegitimation.

Läs mer om ansökan om taxiförarlegitimation

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!