Internationell godstrafik

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som utfärdar transporttillstånd till svenska transportörer som bedriver internationell yrkesmässig trafik. På den här sidan redogör vi för olika typer av transporter. 

Notera att tillståndskraven är olika för olika länder. Vad som gäller för just det land du är intresserad framgår av dokumentet tillståndsförteckning per land, som du hittar under relaterad information på den här sidan.

Vad som gäller för transporter mellan Storbritannien och EU framgår av artikel Road 4, på sidan 266 och framåt, i framförhandlat avtal mellan EU och Storbritannien som vi länkar till under relaterad information på den här sidan.

Olika typer av transporter

Bedömningen av vilken typ av transport som transportören genomför görs utifrån var godset lastas på och av samt vilket land som fordonet är registrerat i.

Bilateraltransport

Transport av gods mellan två stater varav fordonet är registrerat i den ena.

Ett exempel på en bilateraltransport kan vara när en svensk transportör lastar gods i Rumänien och lossar i Sverige.

Transittransport

Transport av gods genom ett land utan att gods lastas eller lossas. 

Ett exempel på en transittransport  kan vara när en rysk transportör lastar gods i Ryssland, passerar genom Sverige för att sedan lossa i Norge.

Tredjelandstransport

Transport av gods mellan två stater varav ingendera är den stat där fordonet är registrerat. 

Ett exempel på en tredjelandstransport kan vara när en ukrainsk åkare lastar gods i Norge och lossar i Sverige.

Cabotagetransport

Transport av gods inom ett EU/EES-land som fordonet inte är registrerat i.

Ett exempel på en cabotagetransport kan vara när en norsk åkare transporterar gods mellan Jönköping och Falun. 

Kombinerad transport

Transport av gods mellan stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där en ”mellanliggande” del av transporten sker på järnväg eller med båt.

En kombinerad transport enligt direktivet om kombinerade transporter (92/106/EEG) är en internationell godstransport som genomförs med hjälp av flera olika transportslag där lastbäraren flyttas mellan transportslagen och den inledande och/eller den avslutande delen av transporten sker på väg.

Direktivet som är implementerat i yrkestrafikförordningen beskriver vilka transportföretag som har rätt att utföra kombinerade transporter. Vidare beskrivs vilka villkor som ska vara uppfyllda samt vilket bevismaterial som krävs vid kontroll.