Ansökan om tillstånd för biluthyrning

För ansökan utgår en ansökningsavgift på 1700 kronor. När ansökan registreras hos Transportstyrelsen skickas en faktura till sökanden. Transportstyrelsen påbörjar prövningen först när avgiften är betald.

Ansök om yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

Fysiska personer

1. Ett intyg om yrkeskunnande, till exempel från biluthyrningsbranschens riksförbund Biluthyrarna Sverige.

Juridiska personer

2. För aktiebolag: en aktieägarförteckning, till exempel en bestyrkt kopia av aktieboken. Aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive aktieägare ska framgå.
3. Ett intyg om yrkeskunnande enligt punkt 1 för den som ska vara ansvarig för rörelsen.

Skyldigheter

Tillståndshavaren ska anmäla till Transportstyrelsen om den som är ansvarig för uthyrningsrörelsen eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut. Man ska även anmäla om det tillkommer någon person vars lämplighet ska prövas.

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon som används i uthyrningsrörelsen. Tyngre fordon (totalvikt över 3,5 ton) ska anmälas på en särskild blankett. Lättare fordon (totalvikt högst 3,5 ton) anmäler man på registreringsbevisets rapportdel. Båda anmälningarna ska göras till Transportstyrelsen.